Bilder+mekling+2.jpg

Konfliktrådet - den positive konfliktløsningen

Visste dere at idrettslag kan henvende seg til Konfliktrådet dersom det oppstår konflikter?

Er idrettslaget involvert i en konflikt vil Konfliktrådet være en upartisk megler som legger til rette for meklingsmøte.

https://www.konfliktraadet.no/

Megling i Konfliktrådet er en mulighet for deg/dere som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. En upartisk megler legger til rette for et møte mellom dem konflikten gjelder. Det er særlig gunstig hvis du ønsker å ha innflytelse på løsningen, ha et positivt forhold til den andre parten i fremtiden og vil bli ferdig med saken/gjøre opp for deg. Konfliktrådet gir hjelp til å inngå en avtale.

Ordningen er frivillig og har ingen aldersbegrensning

Meglerne i konfliktrådet tar vare på alle parter og skal opptre upartisk. De
har kompetanse innen konflikthåndtering, men gir ikke juridisk bistand. I de fleste saker som mekles kommer partene til enighet. Du kan avtale å ha med deg en bisitter i meklingen, men partene kan ikke møte med advokat. Unge under 18 år møter vanligvis med foresatte.

Konfliktrådet har også god erfaring med å løse saker i stormøter. Her møter også personer som indirekte er berørt av konflikten, noe som kan være nødvendig for å finne en god løsning. Et stormøte kan være med på å aktivisere og ansvarliggjøre både formelle og uformelle nettverk rundt partene. Eksempel på dette kan være konflikter i styret eller i et lag eller en gruppe i et idrettslag.

Små og store konflikter.

Eksempler på type saker konfliktrådet behandler er;
Konflikter på arbeidsplasser og idrettslag, hærverk, innbrudd, tyveri, naskeri, kroppskrenkelser, mobbing, ærekrenkelser og trusler.

Hvordan melde inn sak?

Saker kan meldes inn på nettsiden www.konfliktraadet.no via knappen «Meld inn sak til konfliktrådet». Du kan også ringe eller sende mail til post.oslo@konfliktraadet.no, for eksempel hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådsbehandling. Sender du mail er det viktig å huske på at mailen ikke inneholder personopplysninger.

Er saken allerede politianmeldt, gjelder andre regler. Da vurderer politiet om saken er egnet for konfliktrådsbehandling. Straffesaker fra politiet som løses i Konfliktrådet medfører ingen registrering på den ordinære politiattesten. På utvidet politiattest slettes saken dersom det ikke begås nye lovbrudd de neste 2 år. Eksempel på type saker politiet oversender til konfliktrådet er kroppskrenkelser, mindre alvorlige trusler, mobbing, ærekrenkelser, etc. Både gjerningspersonen og fornærmede må være enige om at saken skal behandles i Konfliktråd.

Ta kontakt med konfliktrådet hvis du;

  • Har en konflikt du ønsker hjelp til å løse
  • Ønsker innflytelse på løsningen
  • Ønsker å ha et positivt forhold til den andre parten i fremtiden
  • Vil bli ferdig med saken og/eller gjøre opp for deg

Konfliktrådet tilbyr;

  • Upartisk mekling i din kommune
  • Rask saksbehandling
  • Å kontakte den andre parten for å avklare samtykke til megling
  • Hjelp til å inngå en avtale som kan innebære oppgjør enten i form av penger, arbeidsinnsats eller annet som dere blir enige om