idrettslek10.jpg

Kompensasjonsordning for næringslivet- åpning for idretten

Norges idrettsforbund har i en tid jobbet for at den såkalte kontantstøtteordningen for bedrifter også skulle kunne omfatte idretten. Fredag 17. april kom forskriften for ordningen, som nå gir en viss åpning for at frivillig sektor, inkludert idretten, kan søke om kompensasjon gjennom denne ordningen.

Om søkekriteriene
Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, kan få kompensasjon fra staten dersom de oppfyller de øvrige kriteriene som er satt. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Er foretaket pålagt å stenge av staten, kan du søke om tilskudd fra 18. april. Andre foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen kan søke fra 20. april.

Forskriften sier:  § 1-4 Institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål Foretak som er unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30 og § 2-32, er ikke omfattet av ordningen. Institusjon eller organisasjon som nevnt i skatteloven § 2-32 og som driver økonomisk virksomhet, jf. skatteloven § 2-32 annet ledd, omfattes likevel av ordningen for den del av virksomheten som er skattepliktig.

Forskriften i sin helhet ligger her 

Den enkelte organisasjonsenhet må på bakgrunn av dette selv sjekke ut om den er omfattet av ordningen.

Søknad om tilskudd etter ordningen kan tidligst sendes inn etter utløpet av den måneden (perioden) tilskuddet skal dekke. Søknad om tilskudd for april kan likevel først sendes inn 15. mai. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen er 30. juni 2020. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste og tilgjengelig på www.kompensasjonsordning.no. I søknadsportalen vil man finne relevant informasjon om ordningen. Hvis søknaden godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i søknaden innen 2-3 virkedager.

Norges idrettsforbund vil fortsette dialogen med Finansdepartementet og Kulturdepartementet for å fremme eventuelle nye forslag om en utvidelse av ordningen.

For ytterligere spørsmål om ordningen, les mer informasjon på kompensasjonsordning.no eller kontakt Skatteetaten på telefon 22 07 80 10.