FN-dagen for funksjonshemmedes menneskerettigheter

I dag skal vi bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne. I Viken er det 2396 registrerte parautøvere. Det kan bli flere!

3. desember er den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmedes menneskerettigheter. FN viser til at det er over én milliard mennesker som lever med en form for funksjonshemming i verden. Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid.  

FNs bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet. Målet omfatter også særlig å fremme livskvalitet for alle mennesker, uavhengig om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Alle har like stor rett til å være med på aktivitet. Det blir ofte mer fokus på begrensninger fremfor muligheter når man skal tilrettelegge for parautøvere: 

  • Kompetanse 
  • Rekruttere og inkludere 
  • Mangel på utstyr  
  • Kostnader  
  • Vanskelig å komme i gang  
  • Universell utforming i anlegg 

Idrett på sitt beste skaper idrettsglede. Når idrettslag legger til rette for at ingen blir ekskludert kommer vi stadig nærmere idrettens visjon.  

Vi kan hjelpe dere med å utforske mulighetene og ikke stå fast i begrensingene.  
 

Ta kontakt med oss på viken@idrettsforbundet.no  

Les mer her om FN-dagen for funksjonshemmedes menneskerettigheter