spillemidler_anlegg.jpg

Anlegg - spillemiddelsøknader for over 1,3 milliarder!

Viken fylkeskommune har for søknadsåret 2020 mottatt i alt 750 søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadene fordeler seg på 505 for ordinære anlegg og 245 for nærmiljøanlegg.

Totalt er det i 2020 søkt om 1 340 808 000 kroner. Dette er fordelt på 1 281 448 000 kroner for ordinære anlegg og 59 359 000 kroner for nærmiljøanlegg. Samlet har disse anleggene en anslått kostnad på i overkant av 7,5 milliarder kroner.

Nye søknader har en søknadssum på ca 375 000 000 kroner. De resterende 965 000 000 kronene er fornyede og gjentatte søknader.

En registrerer at etterslepet vil øke med en tildeling som er omtrent lik fjoråret. Da ble det tildelt ca 320 mill i spillemidler til Vikenfylkene.

Behovet er stort for flere anlegg!

 

Kilde: Anleggsregisteret

Mer informasjon rundt spillemiddelsøknadene kan gjøres til Viken fylkeskommune - Stig-Arild Kleven rådgiver – 32 30 00 00