Beskrivelse

Prosjektet handler om å skape nye aktivitetsarenaer for barn og unge i det mellomrommet som finnes mellom skoleslutt og oppstarten av organiserte fritidsaktiviteter på ettermiddagen.

Her står både skolens gymsaler og idrettens anlegg i all hovedsak tomme. Vi ønsker å fylle dem med aktivitet og vi vil bruke unge ressurser fra idretten og andre frivillige organisasjoner som aktivitetsledere. Vi ser for oss at innholdet i aktivitetsdelen er lekbasert og legger opp til at terskelen for deltagelse skal være lav og i all hovedsak gratis. For de yngste barneskoleelevene kan det være aktuelt å gå inn i det eksisterende SFO/AKS-tilbudet og fokusere på grunnleggende mestring og ferdighetsøving. Jo høyere vi går i alder, jo større vil fokuset være på fellesskap og tilhørighet. Vi ønsker særlig å nå barn og unge som ikke har funnet sin plass innenfor den organiserte idretten og gi dem gode aktivitetsopplevelser.

Lokalt vil prosjektet organiseres av en koordinator plassert på idrettslags- eller idrettsrådsnivå avhengig av omfang. Dersom kommunen er det offentlige tilknytningspunktet, tar idrettsrådet normalt koordinatorrollen, mens oppgaven faller på idrettslaget der hvor tilknytningen holdes lokalt på idretts- og skolenivå. Idrettskretsene har tilsatt en prosjektleder med ansvar for å veilede koordinatorer, sørge for at aktivitetslederne har nødvendig kompetanse og som skal samle inn erfaring fra de ulike regionene.

Prosjektet vil som nevnt bygge på kretsenes etablerte satsninger. Slik at det for Vestfold/Telemark vil være naturlig å fokusere på de ressursene de rår over fra sitt arbeid med Aktiv365. Målgruppa her vil trolig være yngre enn det man vil se i Oslo som igjen vil bygge på sin erfaring fra arbeidet med "Nabolagsklubber" og Vikens arbeid med "Aktive Lokalsamfunn".

Strukturelt vil vi jobbe med å etablere nye former for samarbeid og finansiering av partnerskap på tvers av sektorer. Tiltak som dette er vanskelig å finne stabil finansiering for, da de faller utenfor kommunens lovpålagte og skolens og idrettens kjerneoppgaver. Vi vil jobbe mot en modell der bidrag fra stiftelser og næringsliv kan inngå som en mer stabil finansieringskilde.

Målet er at forskningen som løper sammen med prosjektet skal bidra til å tydeliggjøre viktigheten av arbeidet og det samfunnsøkonomiske i at man ser mer helhetlig på barn og unges oppvekst.

Navnet "Hvordan fylle mellomrommet?" bør for øvrig betraktes som en arbeidstittel som beskriver oppgaven, mer enn en endelig tittel på prosjektet.