Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Hjelp, jeg sitter i kontrollutvalget! Hva skal et kontrollutvalg gjøre?

På kurset går vi gjennom arbeidsoppgaver som kontrollutvalget skal utføre, samt orientere om veileder og maler som vil være nyttige i arbeidet.

Utvalget skal blant annet påse at:

  • Idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • Idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • Idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • Idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • Årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Alle som sitter i et kontrollutvalg

1,5 timer digitalt

Gratis

1-3 ganger i løpet av året