Anleggsstrategi Viken idrettskrets.
Anleggsstrategi Viken idrettskrets.

Anleggsstrategien

Sammen om flere og bedre idrettsanlegg! Viken IK har nå lansert første versjon av sin anleggsstrategi for Viken – Sammen om flere og bedre idrettsanlegg.

De fem viktigste områdene som interessentene har spilt inn er: 

  • Samarbeid 
  • Faste møteplasser 
  • Fokus på samarbeid skole og idrett 
  • Kompetanseheving 
  • Finansiering 

Dokumentet er utarbeidet i et samarbeid mellom administrasjonen og anleggsutvalget. Det bygger på NIFs allerede vedtatte målsetninger i anleggsstrategien: «Idretten skal – flere og bedre idrettsanlegg», men er tilført innspill fra idrettsråd og særkretser med særlig kjennskap til lokale og regionale forhold. Målet er å skape et kompetansegrunnlag og bygge en felles forståelse hos alle de som engasjerer seg for å realisere idretts- og nærmiljøanlegg i vår region. Strategien inneholder både statistiske data om den nåværende anleggssituasjonen i fylket og strategier for å styrke denne. Det er et omfattende dokument, men vi har bestrebet oss på å gjøre det oversiktlig slik at en nysgjerrig leser enkelt skal kunne finne fram til sitt interessefelt. 

Det er også viktig å understreke at for å ha livets rett må anleggsstrategien være et levende dokument og justeres jevnlig i takt med en skiftende omverden. Noen hovedlinjer vil allikevel være langsiktige, slik som:  

  • Viktigheten av å forholde seg til et stadig sterkere fokus på bærekraftig anleggsutvikling 
  • Nødvendigheten av et konstruktivt samspill mellom NIF, særidretter, idrettskrets, idrettsråd, staten ved kulturdepartementet, fylkeskommunene og kommunene 
  • Et enda sterkere fokus på samarbeid mellom skolen og idretten. VIK vil ta initiativ til å få etablert en prosess for samhandling med Viken fylkeskommune for nybygg av videregående skoler og vil jobbe for at idrettsrådene skal få tilsvarende prosesser etablert ved kommunale skoleutbygginger 
  • Et gjensidig forpliktende samarbeid med sitt forvaltningsnivå om byggeprosjekter krever at idretten innehar tilstrekkelig kompetanse. Kompetanseheving er derfor et nøkkelord 
  • Finansiering av idrettsanlegg, inkludert kommunal forskuttering av spillemidler. VIK vil bistå idrettsråd i arbeidet med å få kommuner til å innvilge slike ordninger og åpne muligheter for kommunal lånegaranti 

Planen er omfattende, og anleggsutvalget i VIK har besluttet at planen skal presenteres i to ulike formater. Ett vil være som et dokument som vil presenteres interessentene, et annet vil være en digital presentasjon hvor enkelttemaer vil bli gjort søkbare og forhåpentligvis interaktive. For begge presentasjonsformer vil planen oppdateres når vi ser det er riktig og nødvendig og oppdateringer vil være merket med dato. 

Anleggsstrategi
(klikkbar på sidenummeret i innholdsfortegnelse)

God lesning!