Varmesentraler på idrettsanlegg

Enova tilbyr støtte til aktører som ønsker å investere i varmesentral for å utnytte fornybare energikilder til oppvarming og/eller kjøling av bygninger, idrettsanlegg og industrielle formål.

Hever støttenivå 

Det er gitt økonomisk støtte til ulike varmesentraler i mange år, og dette har bidratt til å realisere mange gode prosjekter og har vært et viktig virkemiddel for å stimulere til økt utnyttelse av varme fra fornybare energikilder.  

Varme er det formålet som trekker mest energi, både i bygg og i industri. Hvordan vi velger å produsere varmen er derfor av stor betydning for hvilket avtrykk vi får – på klimagassutslipp og som belastning på kraftnettet. Enova ønsker et større løft for varmesentraler i særlig bygg og industri. Nå heves maksimalt støttenivå fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner for å få et større tempo i omstillingen. Dette er viktig for å sikre et energisystem som er rustet til å møte den nødvendige utviklingen.   

Enova deler søknadene inn i to deler. Et søknadsskjema for de som trenger støtte for prosjekter til under 3 millioner, og et for de som trenger støtte til over 3 millioner. Les mer om hvilke retningslinjer som gjelder ved søknad, samt mer informasjon om varmesentraler her. 

Støtte til energieffektivisering

Enova gir også støtte til forbedring av energistandard, blant annet til idrettsbygg og anlegg. Dette tiltaket er spesielt relevant for eldre eller energikrevende idrettsbygg. Støtten fra Enova kan dekke opptil 30 % av kostnadene, med en øvre grense på 10 millioner kroner.  

For å søke støtte, må søkerne fastsette mål for hvor mye de ønsker å forbedre energieffektiviteten i sine idrettsbygg. Dette målet baseres på beregnet årlig energiforbruk og angir hvor mange kilowattimer som forventes å bli redusert gjennom gjennomføring av energitiltak. 

Dette tilbudet fra Enova gir idrettsanlegg en mulighet til å oppgradere sine fasiliteter og samtidig redusere energikostnadene, noe som er gunstig for både miljøet og driftsbudsjettet.