Inkludering i idrettslag

Inkludering i idrettslag er en tilskuddsordning hvor idrettslag i Oslo kan søke om midler for å tilby aktivitet som er åpne, uforpliktende og gratis/lav kostnad for barn og unge mellom 6- 19 år. På denne måten ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes.

Idrettstilbudet i Oslo er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med; mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi. Undersøkelser viser at mange av de som ikke deltar i idrett, faktisk har et ønske om å være med.  

Mål 

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å få flere barn og unge til å prøve ut aktivitetstilbud i idrettslaget. Tilskuddsordningen skal bidra til å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som ellers hindrer deltakelse. Inkludering i idrettslag skal inspirere inaktive/uorganiserte barn og ungdom til å delta i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Tiltakene som gis støtte må understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye varige aktivitetstilbud i lagene. Tiltakene skal også legge til rette for å øke foreldres frivillige deltagelse og engasjement. Vi ønsker at terskelen for å gå fra uorganisert til organisert aktivitet skal være lav. 

Målgruppe  

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med minoritetsbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget. 

 

Ordningen finansieres av Kulturdepartementet (via NIF) og Oslo Kommune 

 

Klubber som ønsker å søke støtte bes om å lese kriteriene, forutsetningene og resterende informasjon på denne siden nøye. 

Krav til tiltaket: 

 • Tiltaket skal være åpent for alle barn og unge å delta på, ikke bare for klubbens medlemmer 
 • Tiltaket skal enten være gratis eller ha en lav kostnad 
 • Tiltaket skal være uforpliktende, det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for å delta i aktiviteten 
 • Tiltaket skal organiseres lokalt og foregå i nærheten av bomiljøene det rekrutteres fra 
 • Tiltaket skal søke å nå målgruppen som beskrevet over 
 • Tiltaket skal være forankret i styret ved styrevedtak
 • Tiltaket skal understøtte idrettslagets ordinære aktiviteter

Hvem kan søke: Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom Oslo Idrettskrets (OIK) kan søke. 

Hvilke kostnader dekkes: 

 • Lønn til instruksjon (OIK anbefaler en timelønn som ikke overstiger 250 kr i timen) 
 • Lønn til administrasjon (OIK anbefaler max 10% av tildelt sum) 
 • I stedet for utbetalt lønn kan en god løsning være å la klubbens medlemmer jobbe dugnad på aktivitetene og at pengene da går til klubben 
 • Felles utstyr
 • Anleggsleie 
 • Markedsføring 

Hvilke kostnader dekkes IKKE: 

 • Treningsavgift/medlemskap til enkeltpersoner 
 • Bevertning 
 • Personlig utstyr 
 • Premier eller gaver 
 • Avholde aktiviteter i skoletiden/AKS
 • Tiltak/arrangementer av ren sosial karakter

Forutsetninger for å få tildelt midler

Ordningen finansieres av Kulturdepartementet (via NIF) og Oslo Kommune. En forutsetning satt av Oslo Kommune for å få tildelt midler, er at det skal fremgå av rapporteringen hva idrettslaget konkret gjør for å oppnå:

 • Kjønnsbalanse i idrettslaget
 • Inkludering av flere barn som møter barrierer for deltakelse av ulike grunner
 • Holdningsskapende arbeid og tiltak for å bekjempe hets basert på rasisme og seksualitet.

Det forventes at idrettslag som mottar midler aktivt jobber for å oppnå disse punktene i 2024 og at dette rapporteres på.

For å søke gjør følgende:

Fyll ut elektronisk søknadsskjema ved å trykke her.

 

Søknadsfrist er 15.januar 2024.

Søknader som blir sendt inn etter fristen vil ikke bli vurdert.

Erfaring fra tidligere år er at vi får inn veldig mange søknader i forhold til andelen midler vi har å dele ut. Vi minner derfor om at det ikke kan forventes at tiltakene skal fullfinansieres med disse midlene.

Oslo idrettskrets prioriterer og tildeler etter følgende kriterer: 

 1. Ukentlig idrettstilbud (idrettstilbud som går ukentlig gjennom hele semesteret)  
 2. Kurstilbud (idrettstilbud over en kort periode)
 3. Åpen hall 
 4. Ferietilbud eller engangstilbud (idrettstilbud/ arrangement som går over en eller flere dager for alle eller målgruppen)
 5. Andre idrettstilbud/tiltak (idrettstilbud/tiltak som ikke er nevnt ovenfor)
 6. Tiltak som øker minoritetsforeldres (eller eldre søskens) engasjement og involvering

Spørsmål? Har du spørsmål til ordningen kan du ta kontakt med Daniel Folkøy på epost: daniel.folkoy@idrettsforbundet.no eller mobil: 959 09 707

Utbetaling av midler 

Idrettslag som mottar støtte fra ordningen Inkludering i idrettslag får to utbetalinger i løpet av året. 

50 % av støtten utbetales før sommeren når Oslo Idrettskrets har fått støtten utbetalt fra stat og kommune. Resterende midler blir utbetalt etter sommeren og idrettslaget må sende inn halvtårsrapportering før neste 50 % blir utbetalt.  

Utbetalingene blir gjort til hovedlagets kontonummer. 

Det forutsettes at de tildelte midlene brukes i overensstemmelse med søknaden, og spesifisering i tilsagnsbrevet. Krav som overstiger det tildelte beløp, dekkes ikke av OIK. 

Midlene som mottas gjelder for kalenderåret. Midler som ikke blir benyttet i løpet av året skal betales tilbake til Oslo idrettskrets slik at dette kan omfordeles videre. 

Oslo Idrettskrets er opptatt av at midlene går til å støtte aktivitet for flest mulig. Vi ber om at idrettslaget umiddelbart gir beskjed dersom det skjer endringer i prosjektet som påvirker gjennomføringen og behovet for tilskudd. Vi ønsker å omfordele midler hvis noen prosjekter starter i mindre omfang enn planlagt eller ikke blir startet i det hele tatt. 

 

Utgifter på tiltaket 

De mest vanlige utgiftene i forbindelse med klubbtiltakene er instruksjon, utstyr, administrasjon, markedsføring og leie av anlegg.  

Vi anbefaler alle klubbene å føre prosjekt-budsjett og -regnskap for midlene dere får fra tilskuddsordningen Inkludering i IL. Følgende maler kan benyttes;

Mal prosjektbudsjett inkludering i IL

Mal prosjektregnskap inkludering i IL 

Det er ikke et krav å sende inn kvitteringer, bilag og timelister i forbindelse med utgifter på tiltaket, men dette må kunne fremvises på forespørsel fra Oslo idrettskrets. 

Godtgjørelse til instruktører og ledere utbetales av idrettslaget. Vi anbefaler denne malen for føring av timelister: timeliste.

 Idrettslaget plikter å påregne arbeidsgiveravgift når grensene for dette er nådd.  

Les mer om arbeidsgiveravgift her 


Arbeidsgiveravgiften kan belastes prosjektet. Der instruktørene går over frikortgrensen må klubbene sørge for å trekke skatt. For arbeid i frivillige organisasjoner er man unntatt skatteplikt og lønnsopplysningsplikt dersom den totale utbetalingen pr person er under 10 000 kr. Les mer her 

Et alternativ til utbetaling av lønn til instruktører er å bruke medlemmer i klubben som instruktør og at dette jobbes på dugnad. Midlene utbetales da som dugnadspenger til klubb, ved å dokumentere arbeidstimer på timelister.

OIK anbefaler denne malen for føring av timelister dugnad: timeliste dugnad

 

Om skattekort 

Idrettslaget plikter å innhente skattekort for de instruktørene som tjener mer enn grensen for skattefritak. 

 

Rapportering 

Det er to rapporteringer i året: 

 • Halvtårsrapportering med frist: 1. august

Andre del av tilskuddet vil ikke bli betalt ut før man har gjennomført halvårsrapporteringen.

 • Helårsrapportering med frist: 31. desember

Halvtårsrapportering 

Halvårsrapportering består av en kort oppsummering om aktiviteten i denne perioden. Er aktivitetene godt besøkt? Hvordan ligger man an i forhold til måloppnåelse? Er det nødvendig å gjøre endringer i opplegget etter sommeren? Vi ber om en kort rapport med enkel oversikt over tiltakets kostnad og gjennomføring så langt.  

Rapporteringsskjema blir sendt ut til idrettslagene som er med i ordningen, i god tid før rapporteringsfristen.   

Helårsrapportering 

Helårsrapporteringen består av et elektronisk skjema som skal besvares. Rapporteringen skal blant annet ha med en beskrivelse av gjennomføring av tiltaket og bruk av kostnader. Endelig skjema for dette vil bli sendt ut for idrettslagene i ordningen i god tid før rapporteringsfristen. Det forventes at prosjektregnskap og bilag kan fremlegges på forespørsel.

Se link til rapporteringsskjema som gjelder for 2023 nedenfor:

Helårsrapporteringsskjema 2023.

Se spørsmålene i PDF: Helårsrapportering Inkludering i Idrettslag 2023.pdf

Kladdedokument i word: Kladdedokument IL Helårsrapportering Inkludering i IL 2023.docx

Klubber som ikke leverer rapporten innen fristen, vil ikke bli vurdert for midler påfølgende år.  

Daniel Folkøy
Daniel Folkøy
Rådgiver

Inkludering i idrettslag, aktivitetsguiden, klubbutvikling