Ball i mal 1110x624.jpg

Idrett og utfordring

"Idrett & Utfordring" er en økonomisk ordning som bydelene i Oslo kan søke midler fra. Her benyttes idretten som verktøy for ungdom i alderen 10 - 19 år som står i fare for å utvikle uønsket adferd. Det legges stor vekt på det sosiale aspektet i og rundt aktivitetene. Denne siden er for bydelene som søker/rapporterer.

Idrett & utfordring er et tilbud til tenåringer som står i fare for å utvikle eller videreutvikle negativ adferd. Idrett benyttes som metode i arbeidet med ungdommene. Det legges stor vekt på det sosiale aspektet i og rundt aktivitetene.

Ordningen er støttet av Oslo kommune.

Idrett og utfordring er et forebyggende ungdomstiltak som drives i samarbeid med bydelene. Målet er å oppnå positiv vekst og utvikling hos ungdom gjennom fysisk aktivitet og et tverrfaglig samarbeid. I Idrett og utfordringsgruppene får utvalgte ungdommer være med på spennende og litt uvanlige idrettsaktiviteter. Oslo Idrettskrets gir støtte til bydelene for å drive gruppene.

Tiltaket er finansiert av Oslo kommune. 

Her finner du:

Link til søknadsskjema for 2024

 

Søknadsfrist er 15. januar hvert år.

Ved spørsmål, kontakt Daniel Folkøy på tlf. 959 09 707 eller på e-post til daniel.folkoy@idrettsforbundet.no

Rapporten må ta utgangspunkt i søknaden. Alle aktuelle forhold rundt prosjektgruppen må belyses. Det må sendes inn en rapport pr. gruppe som bydelen har. Frist for innlevering av rapport og regnskapsskjema er 15. januar hvert år.

Her finner du:

For spørsmål, ta kontakt med Daniel Folkøy på 959 09 707 eller daniel.folkoy@idrettsforbundet.no

 

Det prosjektet som i dag er organisert som ”Idrett & Utfordring”, innunder Osloidrettens Storbyarbeid, startet i 1995 i Bydel Søndre Nordstrand. Barneverntjenesten innledet et samarbeid med den lokale idretten og det lokale politiet om sitt kriminalitetsforebyggende arbeid med ungdommene i bydelen. Resultatene av å bruke idretten som verktøy var så gode at Oslo Kommune fulgte opp med økonomiske midler til å starte lignende prosjekter i flere av byens bydeler.

Dagens "Idrett og utfordring" er et tiltak med utgangspunkt i bystyremelding nr. 2/1999 - ”Kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge” og er et tilbud til alle bydeler i Oslo, økonomisk støttet av Oslo kommune og koordinert av Oslo Idrettskrets.

"Idrett & Utfordring" er et tilbud til ungdom som står i fare for å utvikle eller videreutvikle negativ adferd. Det har vist seg at idrett er et godt pedagogisk verktøy i dette arbeidet. I tillegg til idretten som metode legger prosjektet stor vekt på det sosiale aspektet i og rundt aktivitetene.

Oslo Idrettskrets har sterk tro på at et allsidig aktivitetstilbud til ungdom bl.a. vil virke forebyggende i forhold til vold, kriminalitet og rusmisbruk. Strategien i prosjektet er tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Her er det ideelle at både bydel, politi og idrett deltar og at fysisk aktivitet blir brukt som metode. Tiltaket skal ha en forebyggende effekt, og bygger på et opplevelsesfokusert grunnsyn, der hver enkelt ungdoms involvering skal føre til resultater.

Tiltakets målgruppe: "Idrett og utfordring" retter seg mot spesielt vanskeligstilt ungdom i Oslo i alderen 10-19 år. Det er ungdommer som står i fare for å utvikle eller videreutvikle antisosial atferd. Antisosial atferd kan defineres som alt fra kriminalitet, rusmisbruk, vold og hærverk, til isolering og innadvendt selvdestruksjon. Prosjektets hovedmål: Å oppnå positiv vekst og utvikling hos ungdom med antisosial atferd, gjennom tverrfaglig samarbeid og fysisk aktivitet.

Oslo Idrettskrets har sterk tro på at et allsidig aktivitetstilbud til ungdom bl.a. vil virke forebyggende i forhold til vold, kriminalitet og rusmisbruk. Strategien i prosjektet er tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Her er det ideelle at både bydel, politi og idrett deltar og at fysisk aktivitet blir brukt som metode. Tiltaket skal ha en forebyggende effekt, og bygger på et opplevelsesfokusert grunnsyn, der hver enkelt ungdoms involvering skal føre til resultater.

Tiltakets målgruppe: "Idrett og utfordring" retter seg mot spesielt vanskeligstilt ungdom i Oslo i alderen 10-19 år. Det er ungdommer som står i fare for å utvikle eller videreutvikle antisosial atferd. Antisosial atferd kan defineres som alt fra kriminalitet, rusmisbruk, vold og hærverk, til isolering og innadvendt selvdestruksjon. Prosjektets hovedmål: Å oppnå positiv vekst og utvikling hos ungdom med antisosial atferd, gjennom tverrfaglig samarbeid og fysisk aktivitet.

Daniel Folkøy
Daniel Folkøy
Rådgiver

Inkludering i idrettslag, aktivitetsguiden, klubbutvikling