Idrett og utfordring

Idrett og utfordring

"Idrett & Utfordring" er en økonomisk ordning som bydelene i Oslo kan søke midler fra. Her benyttes idretten som verktøy for ungdom i alderen 10 - 19 år som står i fare for å utvikle uønsket adferd. Det legges stor vekt på det sosiale aspektet i og rundt aktivitetene. Denne siden er for bydelene som søker/rapporterer.

Er du på jakt etter mer informasjon om idrett og utfordring klikk her.

Ordningen er støttet av Oslo kommune.

Idrett og utfordring er et forebyggende ungdomstiltak som drives i samarbeid med bydelene. Målet er å oppnå positiv vekst og utvikling hos ungdom gjennom fysisk aktivitet og et tverrfaglig samarbeid. I Idrett og utfordringsgruppene får utvalgte ungdommer være med på spennende og litt uvanlige idrettsaktiviteter. Oslo Idrettskrets gir støtte til bydelene for å drive gruppene.

Tiltaket er finansiert av Oslo kommune. 

Her finner du:

Veiledning og kriterier til søknad

 

Link til søknadsskjema for 2021

 

Søknadsfrist er 15. januar hvert år.

Ved spørsmål, kontakt Hege W. Skau på tlf. 911 32 364 eller på e-post til hege.skau@idrettsforbundet.no

Rapporten må ta utgangspunkt i søknaden. Alle aktuelle forhold rundt prosjektgruppen må belyses. Frist for innlevering av rapport og regnskap er 15. januar hvert år.

Her finner du:

For spørsmål, ta kontakt med Hege W. Skau på 911 32 364 eller hege.skau@idrettsforbundet.no.

 

Det prosjektet som i dag er organisert som ”Idrett & Utfordring”, innunder Osloidrettens Storbyarbeid, startet i 1995 i Bydel Søndre Nordstrand. Barneverntjenesten innledet et samarbeid med den lokale idretten og det lokale politiet om sitt kriminalitetsforebyggende arbeid med ungdommene i bydelen. Resultatene av å bruke idretten som verktøy var så gode at Oslo Kommune fulgte opp med økonomiske midler til å starte lignende prosjekter i flere av byens bydeler.

Dagens "Idrett og utfordring" er et tiltak med utgangspunkt i bystyremelding nr. 2/1999 - ”Kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge” og er et tilbud til alle bydeler i Oslo, økonomisk støttet av Oslo kommune og koordinert av Oslo Idrettskrets.

"Idrett & Utfordring" er et tilbud til ungdom som står i fare for å utvikle eller videreutvikle negativ adferd. Det har vist seg at idrett er et godt pedagogisk verktøy i dette arbeidet. I tillegg til idretten som metode legger prosjektet stor vekt på det sosiale aspektet i og rundt aktivitetene.

Oslo Idrettskrets har sterk tro på at et allsidig aktivitetstilbud til ungdom bl.a. vil virke forebyggende i forhold til vold, kriminalitet og rusmisbruk. Strategien i prosjektet er tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Her er det ideelle at både bydel, politi og idrett deltar og at fysisk aktivitet blir brukt som metode. Tiltaket skal ha en forebyggende effekt, og bygger på et opplevelsesfokusert grunnsyn, der hver enkelt ungdoms involvering skal føre til resultater.

Tiltakets målgruppe: "Idrett og utfordring" retter seg mot spesielt vanskeligstilt ungdom i Oslo i alderen 10-19 år. Det er ungdommer som står i fare for å utvikle eller videreutvikle antisosial atferd. Antisosial atferd kan defineres som alt fra kriminalitet, rusmisbruk, vold og hærverk, til isolering og innadvendt selvdestruksjon. Prosjektets hovedmål: Å oppnå positiv vekst og utvikling hos ungdom med antisosial atferd, gjennom tverrfaglig samarbeid og fysisk aktivitet.

Ønsker du mer informasjon om Idrett og utfordring, ta kontakt med avdeling for klubbutvikling og inkludering, Oslo Idrettskrets.

Adresse:
Brynsveien 13, 0667 Oslo
E-post: oslo@idrettsforbundet.no

Ansvarlig for ordningen:
Hege Walsig Skau tlf. 911 32 364
e-post: hege.skau@idrettsforbundet.no

Avdelingsleder:
Tone Holm Dagsvold tlf 948 46 144
e-post: toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no