Sammen skaper vi idrettsglede .

Strategisk plan

Strategisk plan 2024 - 2028 - vedtatt på kretstinget 5.juni 2024.

Visjon:
Idrettsglede for alle

Hovedmål:
Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse.

Resultatmål 2028:
Minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.

Verdier:
Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd - Fellesskap, mestring og ærlighet.

Virksomhetsidé:
Oslo Idrettskrets er et overordnet serviceorgan for idretten i Oslo, og idrettsråd for Oslo kommune. Oslo Idrettskrets skal samle og fremme Osloidrettens interesser lokalt og nasjonalt til beste for samfunnet. Idrettskretsen skal i sitt arbeide fremstå som inkluderende, åpen og kompetent.

Innsatsområder

1. Variert og rimelig idrett

Målsetting:

Idretten skal være en trygg arena for mestring og felleskap, med kapasitet og tilgjengelighet til å gi alle barn og unge likeverdige tilbud.

Tiltak:

 • Legge til rette for at barn og ungdom møter et attraktivt og allsidig idrettstilbud.
 • Stimulere til tiltak for økt deltagelse blant jenter
 • Sikre at ungdom gis reell medbestemmelse i utforming av eget idrettstilbud.
 • Legge til rette for at ungdom som gir seg med egen aktivitet kan delta i andre roller innenfor idretten
 • Utfordre særidrettene til å lage retningslinjer for å begrense kostnader, og skape kultur for moderasjon.
 • Sørge for støtteordninger slik at alle barn og unge kan delta uten økonomiske barrierer.
 • Videreutvikle partnerskap med Osloskolen om aktiviteter, kompetanse og fasiliteter.
 • Videreutvikle "Aktivitetsguide" som verktøy for å hjelpe barn og unge inn i idretten
 • Følge opp nulltoleranse mot diskriminering, rasisme, mobbing, trusler og vold.

2. Gode og veldrevne idrettslag

Målsetting:

Oslo skal ha et heldekkende nettverk av gode idrettslag som møter aktivitetsbehovet lokalt, og skaper møteplasser for nærmiljøet.

Tiltak:

 • Utvide og utvikle Nabolagsklubb som konsept for utvikling av idrettslag med nærmiljøfokus.
 • Sørge for bedre og forutsigbare tilskuddsordninger til idrettslagenes drift, for å utjevne forutsetningene for idrettslagsdrift.
 • Sikre at klubbutviklingsarbeidet underbygger frivillighet og demokrati.
 • Effektivisere organisasjonen gjennom samarbeid og tydelig rolle- og oppgavefordeling på alle nivå.
 • Virkemidlene i klubbutviklingsarbeidet skal tilpasses det enkelte idrettslags behov.
 • Skape gode møteplasser og styrke ISU i samarbeid med bydeler
 • Sikre mangfoldig representasjon og etablere samarbeid med religiøse miljøer og etniske minoritetsorganisasjoner for å ta ned kulturelle barrierer for deltagelse.
 • Øke kompetanse på sosiale medier og digitale plattformer.
 • Sørge for at idrettslagene gis kompetanse og støtte til å forebygge og håndtere uønsket opptreden.
 • Påvirke NIF til å utvikle forenklede krav til roller, rapportering og regnskap for små idrettslag.

3. Kortreist idrett

Målsetting:

Alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i funksjonelle anlegg i eget nærmiljø.

Tiltak:

 • Påvirke til etablering av en Oslonorm for anleggsdekning, som skal danne grunnlag for byens arealplanlegging og anleggsprioriteringer.
 • Sikre at det legges til rette for idrettens behov i byggesonen, i Marka og på fjorden.
 • Arbeide for tilstrekkelige økonomiske rammer for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg gjennom hele året.
 • Sikre at idretten har innflytelse på utbyggingsrekkefølgen av anlegg basert på gode behovsanalyser.
 • Sikre at idrettsanlegg planlegges og utvikles som gode møteplasser i lokalsamfunnet.
 • Sikre at idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg på skoler blir utformet slik at de også kan benyttes av organisert idrett.
 • Arbeide for godt samarbeid mellom kommunen og private aktører i utvikling av idrettsanlegg.
 • Fordeling av brukstid på anlegg skal benyttes som et aktivt virkemiddel for å sikre idrett for alle.
 • Arbeide for at skolenes gymsaler inngår i idrettens treningstidsfordeling.
 • Arbeide for bedre driftsavtaler og effektivt samarbeid i forvaltningen av kommunale anlegg.
 • Trening og konkurranse for barn og unge skal tilbys med kortest mulig reisevei fra hjemmet.
 • Arbeide for kollektivløsninger for idrettens transportbehov lokalt.