Sammen skaper vi idrettsglede .

Strategisk plan

Strategisk plan 2020 - 2024 - vedtatt på kretstinget 7.oktober 2020 og 15.juni 2022.

Strategisk plattform

Visjon:
Sammen skaper vi idrettsglede!

Hovedmål:
Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse.

Resultatmål 2024:
Minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.

Verdier:
Oslo Idrettskrets skal være en kompetent, engasjert, troverdig og åpen organisasjon.

Innsatsområder

Variert og rimelig idrett

Mål: Økonomi skal fjernes som barriere for idrettsdeltagelse for barn og unge i Oslo.

Tiltak:

 • Utfordre særidrettene til å lage regler og retningslinjer for å begrense kostnader, og skape kultur for moderasjon.
 • En normalkostnad for et barn i Osloidretten skal defineres innenfor de ulike idrettene.
 • De økonomiske rammebetingelsene for idrettens virksomhet skal styrkes.
 • Sikre at tilskuddsmidler til barne- og ungdomsidrett ikke finansierer andre formål.
 • Sørge for at idrettslagene etterlever barneidrettsbestemmelsene.
 • Legge til rette for at barn og ungdom møter et koordinert og allsidig idrettstilbud.
 • Arbeide for at barn og ungdom gis reell medbestemmelse i utforming av eget idrettstilbud.
 • Inngå formelt partnerskap med Oslo kommune slik at idrettslagene kan etablere nærmere samarbeid med skolen.

Bedre idrettslag

Mål: Oslo skal ha et heldekkende nettverk av gode idrettslag som møter folks aktivitetsbehov lokalt.

Tiltak:

 • Effektivisere organisasjonen gjennom samarbeid og tydelig rolle- og oppgavefordeling på alle nivå. Virkemidlene i
  klubbutviklingsarbeidet skal tilpasses det enkelte idrettslags behov.
 • Etablere kvalitetsprogrammet «Nabolagsklubb» for fleridrettslag med nærmiljøfokus.
 • Økonomiske tilskuddsordninger til idrettslagene skal behovsprøves og målrettes for å utjevne forutsetningene for idrettslagsdrift.
 • Videreutvikle satsingen på idrettsløft i bydelene.
 • Etablere fellestjenester innenfor økonomiområdet.
 • Belønne kompetansebygging ved at klubbutvikling knyttes til økonomiske insitamenter.
 • Økt satsing på klubbutvikling som underbygger frivillighet og demokrati.
 • Stimulere til mangfoldig representasjon blant tillitsvalgte.
 • Arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer.

Kortreist idrett

Mål: Alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i funksjonelle anlegg i eget nærmiljø.

Tiltak:

 • Det skal etableres en Oslonorm for anleggsdekning, som skal danne grunnlag for byens arealplanlegging og anleggsprioriteringer.
 • Arbeide for tilstrekkelige økonomiske rammer for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg.
 • Sikre at idretten har innflytelse på utbyggingsrekkefølgen av anlegg basert på gode behovsanalyser.
 • Påvirke til en anleggsutvikling som fremmer jenters deltagelse, og utjevner geografiske forskjeller.
 • Fordeling av brukstid på anlegg skal benyttes som et aktivt virkemiddel for å sikre idrett for alle.
 • Trening og konkurranse for barn og unge skal tilbys med kortest mulig reisevei fra hjemmet.
 • Arbeide for kollektivløsninger for idrettens transportbehov lokalt.
 • Sikre at idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg på skoler blir utformet slik at de også kan benyttes av organisert idrett.

Norsk idretts verdier er basis for alt vi gjør:
- Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd
- Glede, fellesskap, helse og ærlighet.