idrettskonferansen2017.jpg

Sammen om en aktiv by

Vil du være med å gjøre Oslo til en enda bedre by for idrett og friluftsliv? 20.mars arrangeres årets viktigste konferanse for alle som er opptatt av å skape mer aktivitet i hovedstaden.

Konferansens hovedtema er «Sammen om en aktiv by». Vi skal synliggjøre og konkretisere hvordan Oslo kommune og organisasjoner sammen kan bidra til at alle innbyggere gis mulighet til livslang aktivitetsglede.

Vi har mange felles mål med Oslo kommune og samarbeider godt på mange områder. Men innsatsen kan bli større og samspillet enda bedre. Det er utfordringer nok til både kommunen og organisasjonene om vi skal nå våre mål, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

– På denne konferansen møtes politikere, etater, idrettsledere og fagfolk for å få bedre innsikt og diskutere utviklingen av Oslo som en aktiv by. – Utgangspunktet for konferansen er en felles forståelse om at kommunen og organisasjonene må jobbe sammen for å nå felles mål. Spørsmålet er hvordan. Mitt håp er at konferansen vil gi grunnlag for bedre samarbeidsformer mellom kommunens mange sektorer og organisasjonene, sier Brekke.

Konferansen vil sette søkelyset på to hovedutfordringer:

  • Hvordan skaper vi økt aktivitet ved bedre samarbeid mellom Oslo kommune, idrettsorganisasjonene og friluftsorganisasjonene i byen?
  • Hvordan skal byen planlegges og utvikles for å kunne tilrettelegge for mer idrett og friluftsliv i byen, Marka og på fjorden?

Konferansen vil også belyse den samfunnsøkonomiske gevinsten for Oslo kommune og hvorfor samarbeid mellom kommune og frivillighet er så viktig.

Klikk for større program

Viktig konferanse for Osloidretten

Oslo Idrettskrets runder 100 år i 2017 og denne konferansen setter på mange måter søkelyset på hvordan vi må jobbe de neste hundre årene. I deler av byen begrenser kapasiteten på idrettsanlegg befolkningens mulighet til idrettsdeltagelse. I andre deler av byen er det i like stor grad mangel på menneskelige ressurser, organisering og økonomi som står i veien for deltagelse.

En krevende arealsituasjon kombinert med sterk befolkningsvekst frykter vi vil medføre at barn og unge i fremtidens Oslo ikke får nødvendig plass til idrettstilbud eller annen fysisk aktivitet.

Oslo Idrettskrets har som hovedmålsetting å tilby attraktive idrettstilbud som gir livslang deltagelse. For å oppnå dette kreves flere og bedre idrettsanlegg, men også en veldrevet organisasjon som legger godt til rette for frivilligheten i samspill med kommunen. Vi ønsker å gi alle som ønsker det mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i eget nærmiljø fordi vi vet at avstand og reisetid er en stor barriere for mange.

Oslo kommune er idrettens viktigste samarbeidspartner, og en helt sentral premissgiver for vår virksomhet. Idretten i Oslo er avhengig av en godt fungerende kommune med gjennomføringskraft og evne til samhandling.

Oslo Idrettskrets ønsker å være en sentral og konstruktiv partner for kommunen i arbeidet med å skape en enda bedre by, basert på bærekraft, rettferdighet og fellesskap. Vi ser at kommunen har mange sammenfallende målsettinger og konferansen vil belyse hvordan vi sammen skal få det til.