Idrett for alle gjelder på Haugerud. Foto: Haugerud IF
Idrett for alle gjelder på Haugerud. Foto: Haugerud IF

Osloidretten skal være for alle

Idrettsglede for alle har vært et mantra i idretten i uminnelige tider, så også for Osloidretten. Oslo Idrettskrets har som mål at alle som ønsker det skal kunne drive idrett og fysisk aktivitet.

Osloidretten har aldri vært større enn i dag. Spesielt innen barneidretten opplever vi enorm oppslutning. 93% av alle barn har vært innom idretten før de fyller 12 år. Dessverre slutter for mange av dem før de er 16.

For mange ungdommer slutter med idrett

Idretten har utfordringer med å være attraktive for det brede laget av ungdommen. Overgangen fra barneidretten til ungdomsidretten oppleves krevende for mange da fokuset for raskt endres fra deltagelse til utvelgelse.  At ungdom slutter med idrett har ulike forklaringer, men det som bekymrer mest er at ungdom som faktisk ønsker å fortsette med idrettsaktivitet likevel slutter. Mangel på medbestemmelse og utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner er trolig en sentral forklaring på dette. Tidlig spesialisering kan medføre at ungdom går lei og med begrenset erfaringsbakgrunn slutter med idrett i stedet for å søke andre spennende aktiviteter. Vi vil at idrettslag også skal legge til rette for de som ikke ønsker å konkurrere, eller i mindre grad har ambisiøse prestasjonsmål.

Idrettskretsens handlingsplan

Styret i idrettskretsen har vedtatt en handlingsplan som skal bidra til at det skapes et basistilbud for alle barn og unge i Oslo. Det handler om å prioritere støtte til de som trenger det mest – og gi støtte til idrettslag som gjør seg fortjent til det.

Handlingsplanen kan leses her og har tre hovedelementer:

  • Informasjons- og påvirkningsarbeid
  • Områdesatsing
  • Foregangsklubber

Påvirkningsarbeid holder vi på med hver eneste dag og vi er glad for bred og positiv respons for hvordan vi tar tak i utfordringene. Gjennom media har vi den siste tiden spredt våre budskap og håper på stort og konstruktivt engasjement i idrettsorganisasjonen.

Noen er naturlig nok skeptiske og noen vil sikkert protestere når vi prioriterer annerledes og sterkere enn tidligere. Prioritering innebærer forskjellsbehandling og vil kunne medføre at noen får mindre enn før både når det gjelder økonomisk støtte og tilgang til treningstid på kommunale idrettsanlegg.  Vår forventning er imidlertid at både særidretter og idrettslag tar våre krav og forventninger på alvor slik at det meste av idrettstilbudet kan fortsette som før, men til en lavere kostnad.

Områdesatsing og foregangsklubber

Sammen med kommunen jobber vi med en målrettet områdesatsing for å etablere god idrettslagsdrift og tilby tilpasset idrettsaktivitet til barn og unge i nærområdet. Gjennom et forsterket klubbutviklingsprogram i utvalgte områder av byen vil vi styrke idrettslag der hvor idrettstilbudet i dag står svakt. Særlig aktuelle områder er Indre by øst, Søndre Nordstrand og Groruddalen, samt områder på Frogner.

Idrettskretsen ønsker også å øke støtten særskilt til idrettslag som vil ta et større samfunnsansvar og tar målsettingen om idrett for alle på alvor. Vi kaller det foregangsklubber. Disse skal være administrativt velfungerende og kunne utfordres særskilt på aktivitetsutvikling og inkludering, særlig rettet mot barn og unge i eget lokalmiljø. Vi vil peke ut kvalitetskriteria innenfor aktivitetstilbudet og organisasjonsarbeidet som foregangsklubbene skal stimuleres til å levere på.

Idrettens samfunnsansvar

Oslo Idrettskrets mener idretten må bli enda tydeligere på sitt samfunnsansvar og vi vet at viljen er der i svært mange idrettslag. Men idretten forventer offentlig støtte for å kunne fylle en rolle utover den primære idrettslige aktiviteten. Idrettslag er tuftet på frivillighet og det skal vi ikke gå på akkord med. Men ingen kan heller forvente at frivilligheten løser offentlige oppgaver uten økonomisk kompensasjon. Mange idrettslag jobber nært og konstruktivt med sine nærmiljøer, gjennom både skoler, bydeler og andre organisasjoner. Dessverre er det altfor mange ulike modeller som fungerer på en mer eller mindre god måte, og som har blitt til uavhengig av kommunen. Vi ønsker klare og gode rammer for hvordan skole, nærmiljø og idrettslag kan og skal samarbeide.

Det er spesielt stort potensiale for økt samarbeid mellom idrettslag og skoler i utvikling av AKS-tilbud. På skolen har idretten mulighet til å møte alle. Idrett i skolen kan være løsningen på å sikre alle barn gis et minimumstilbud med fysisk aktivitet. I tidsrommet fra kl 14 til 16 er det mye ledig kapasitet i byens idrettsanlegg. Å kunne gi de minste barna et fullverdig aktivitetstilbud i denne perioden vil gi merverdi til både skolen og idretten. Samtidig vil det bidra til lavere press på mange idrettsanlegg etter kl 16. Vi vet at temaet er på agendaen blant Oslos politikere og vi vil bidra aktivt til å forme gode modeller for partnerskap mellom den frivillige idretten og skolen. 

I samarbeid med kommunen og skolen vil vi sørge for at Osloidretten virkelig blir for alle.