På Ekeberg, men ikke på Ekebergsletta: OIKs nybygg er et påbygg til Ekeberghallen
På Ekeberg, men ikke på Ekebergsletta: OIKs nybygg er et påbygg til Ekeberghallen

Vil realisere nytt Osloidrettens hus

21. oktober ble det gjennomført ekstraordinært kretsting i Oslo Idrettskrets. Kretstinget godkjente de fremlagte økonomiske rammer for realisering av nytt Osloidrettens Hus og ga kretsstyret fullmakt til opptak av lån på inntil kr 450 millioner.

Hvorfor bygge?

Dagens Osloidrettens hus har en svært dårlig arealutnyttelse og kapasiteten er sprengt. Bygningskvaliteten er dårlig og driftskostnadene er høye. Et nybygg etter dagens behov og standarder er vurdert som eneste farbare vei for å kunne opprettholde Osloidrettens hus som et attraktivt og samlende møtested for Osloidretten. Bakgrunnen for prosjektet er derfor todelt:

 1. Sikre bærekraftig drift og opprettholde/utvikle Osloidrettens hus som attraktivt for leietagere og Osloidrettens øvrige behov.
 2. Utnytte idrettens bebygde arealer på Ekeberg og bidra til en helhetlig idrettspark.

Hva skal bygges?

Vi planlegger å bygge nytt Osloidrettens Hus og rehabilitere det eksisterende innen rammene gitt av bystyret gjennom «områdeplan for Ekeberg natur- og idrettspark» vedtatt i desember 2016 og reguleringsplan vedtatt av bystyret i september 2019. Det er tre hovedgrep som skal gjennomføres:

 1. Nytt Osloidrettens Hus der dagens garderober ved Ekeberg Idrettshall ligger i dag. Bygget skal inneholde Osloidrettens Hus, deler av Idrettens helsesenter og undervisningsfasiliteter for offentlig videregående skole.
 2. Dagens Osloidrettens Hus skal rehabiliteres og Idrettens Helsesenter skal leie disse lokalene. Barnehage og skytebane skal videreføres.
 3. Nye garderober tilhørende Ekeberg Idrettshall på sørsiden av hallen,

Parallelt med gjennomføring av egne planer håper vi både Bækkelagets spkl (BSK) og KFUM Oslo fatter vedtak om gjennomføring av sine egne byggeplaner i nær fremtid. Sammen kan vi realisere et fantastisk flott og helhetlig idrettsanlegg på Ekeberg til glede for både lokalidretten og Osloidretten.

OIKs egen plan er funksjonelt nært tilknyttet BSKs planer da vi sammen skal møte behov og krav fra Utdanningsetaten. Realisering av BSK Arena vil ikke bare bli et løft for BSK, men også for idretter prioritert i kommunens Behovsplan for idrett (dans, turn og kampsport). Samtidig vil det bli frigjort mer enn 110 timer treningstid i kommunale flerbrukshaller og 36 timer i gymsaler som kommer andre idrettslag til gode.

Hvordan finansieres dette?

I tillegg til et betydelig låneopptak finansieres byggeprosjektet med egenkapital, spillemidler, mva-refusjon og kommunalt tilskudd. Det bærende økonomiske elementet for foreliggende planer er en leie- og samarbeidsavtale med Utdanningsetaten om fasiliteter for Lambertseter vgs.

Grunnlaget for dette ble fattet i bystyrevedtak allerede i desember 2017 i forbindelse med behandlingen av Skolebehovsplan for 2018-2027, der det blant angis et «Samarbeid med Oslo idrettskrets om lokaler i Osloidrettens Hus og planlagte idrettsanlegg på Ekeberg. Som første trinn etableres lokaler for Lambertseter vgs' idrettstilbud.»

Bygningsmassen vil være fullt utleid fra første dag og sørger for at budsjettet er bærekraftig og vil gi Oslo Idrettskrets et økonomisk tilskudd hvert år fra ferdigstillelse. Det kommer hele Osloidretten til gode.

Et stort løft for Osloidretten

- En enorm avgjørelse som berører hele Osloidretten, skrev Aftenposten i stort oppslag samme dag som kretstinget ble gjennomført. OIK orienterte kretstinget om hva det berører og ikke berører.

Det berører ikke:

 • Økonomien til idrettslag eller særidretter
 • Offentlige støtteordninger

Det berører positivt:

 • Kapasiteten for hallidretter, turn, kampsport og dans
 • Idrettens arrangement, møter og samlinger
 • Idrettslig fagmiljø på Ekeberg
 • Idrettens videre samarbeid med Osloskolen
 • OIKs økonomiske handlingsrom

Aftenposten skrev også om at det var reist kritikk fra representanter av flere idrettslag som ønsket å delta på kretstinget, men som ikke var berettiget å stille grunnet manglende fullmakter. Kretstinget ble gjennomført i samsvar med idrettens lover, men en streng kontroll av innmeldte representanters fullmakter ble gjort vel vitende om viktigheten av et gyldig vedtak gjeldende et omfangsrikt byggeprosjekt.  For kretsstyre og administrasjon ville det kunne medført en uhåndterlig situasjon for byggeprosjektet dersom det kunne hefte usikkerhet ved tingvedtakets gyldighet.

Som en følge av kritikken som var reist ble det dog i møtet åpnet for at de representantene som var innmeldt, men som ikke hadde fullmakten i orden, ble gitt taletid.

Hva skjer nå?

Detaljprosjektering og forberedelser til igangsetting pågår for fullt. Avtaler med leietakere, entreprenør og andre forhandles med mål om å være klare for første trinn på nyåret. Rehabilitering av dagens kontorbygg kan gjøres uavhengig av endelig avklaring på kommende byggetrinn og planlegges gjennomført frem til sommeren. Byggestart for nytt Osloidrettens hus er planlagt til etter sommeren 2020. Forhåpentligvis er BSK og KFUM Oslo da også i gang med sine prosjekter slik at en helhetlig idrettspark kan være på plass i 2022.

Mer informasjon om våre byggeplaner vil bli publisert her på våre hjemmesider fortløpende etter hvert som planene foreligger.