Oslorådhus610.jpg

Fem innspill til byrådserklæringen

Byrådspartiene skal de nærmeste dagene og ukene forhandle en ny politisk plattform for Oslo. Vi har gitt dem fem konkrete innspill vi mener er nødvendig for å realisere bredt forankrede politiske mål om en aktiv by for alle.

Idrettsarbeidet i Oslo har fått et betydelig løft de siste årene og vi har forventninger om en videreutvikling av satsingen. Barn og unges mulighet til å oppleve gleden med idrett og fysisk aktivitet er hoveddrivkraften for idrettens virksomhet. Hver dag, hele året, er tusenvis av frivillige trenere og ledere aktive i sine nærmiljøer for å gi egne og andres barn en trygg arena for lek og mestring. Vår felles oppgave er å skape gode rammebetingelser for foreningslivet lokalt, slik at alle barn og unge kan delta. Vårt innspill til politisk plattform for kommende byrådssamarbeid har følgende hovedpunkt:

 1. Styrk samarbeidet med frivilligheten– bygg ned barrierer for deltagelse

  Byrådserklæringen må uttrykke anerkjennelse av idrettens betydning i hovedstaden, både som aktivitetsskaper, sosial møteplass og bidragsyter til lokal tilhørighet, folkehelse og inkludering. 
 1. Det gode arbeidet med idrettsplanlegging for byen må videreføres

  Byrådserklæringen må uttrykke et prioriteringsprinsipp for sikring av areal til idrettsformål i byens byutvikling slik at mål for idrettsanlegg kan dekkes, og at byens befolkning har et idrettstilbud der de bor.
 1. En aktiv skole – utvikle samarbeidet mellom skolen og idretten

  Byrådserklæringen må uttrykke et mål om samarbeid mellom Osloidretten og Osloskolen.
 1. Idrett i en grønn og klimavennlig by

  Byrådserklæringen bør anerkjenne at en idrettssatsing støtter opp under utviklingen av Oslo som en grønn og klimavennlig by.
 1. Styrke idrettens folkehelsearbeid – Aktiv på dagtid og 60pluss

  Byrådserklæringen må uttrykke en strategisk satsing på idretten som partner i kommunens folkehelsearbeid – et kommunalt senter for forebyggende helsearbeid og trening bør etableres sentralt i byen.