Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Tilskudd til idrettslag som benyttet gass i 2022

Stortinget har bevilget 15 millioner kroner til idrettslag for å kompensere for økte kostnader til gass i 2022. Formålet med tilskuddet er å opprettholde aktivitetstilbudet til barn og unge og holde deltageravgifter nede.

Søknadsfristen er mandag 6. mars.

Tilskuddet skal ikke brukes til annet enn å dekke økte kostnader til gass og er et engangstilskudd for økte gasskostnader i 2022. Med gass menes propan og naturgass (LNG).

Alle idrettslag, særkretser/regioner og særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund som har hatt gassutgifter i 2022, kan søke om tilskudd.

Andre virksomheter som er eid av organisasjonsledd tilknyttet NIF, kan søke uavhengig av hvordan eierskap og drift er organisert. Organisasjonsledd i NIF, og virksomheter eid av disse, som leier anlegg der leietaker dekker gassutgiftene, kan også søke.

Norges idrettsforbund har fått i oppgave å fordele midlene gjennom søknadsordningen, som åpner i dag 14. februar.

I retningslinjene fra Kulturdepartementet står det:

  • Tilskuddet skal fordeles til idrettslag som har opplevd en vesentlig økning av sine kostnader til gass til drift i sine idrettsanlegg i 2022, sammenlignet med 2021.
  • Idrettslagene som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret, og må ha hatt økte kostnader til gass i idrettsanlegg de eier eller leier.
  • Det kan dekkes inntil 80 pst. av kostnadsøkningen i 2022, sammenlignet med i 2021.
  • Kostnadsøkningen skal kunne relateres til selve prisøkningen på gass, ikke til vesentlige endringer i forbruket i 2021 og 2022. Dette for å unngå at kompensasjon av økte kostnader til gass blir større enn støttenivået i strømstøtteordningen for frivillig sektor.
  • Idrettslag som mottar tilskudd må kunne vise til at de opprettholder aktivitetstilbudet for barn og unge.

Dette betyr at idrettslag som søker om tilskudd, blant annet må oppgi innkjøpt mengde gass i 2021 og 2022 og hvor mye som er betalt for gassen disse to årene.

Dersom det er store volum-endringer, må disse forklares. Kopi av fakturaer må legges ved søknaden. Det skal fremgå av faktura at dette gjelder gasskostnader for idrettslaget.

Dersom samlet søknadsbeløpet er høyere enn tildelt beløp, avkortes alle søknader prosentvis like mye.

 

Til søknadsskjema