byrådsplattform.JPG

Lovende byrådsplattsform for Osloidretten

Mye gledelig å lese med idrettsøyne i byrådsplattformen som i dag ble lagt fram: – Vi er glade for at det nye byrådet med så stor tydelighet gir uttrykk for at de vil spille på lag med idretten, og lover å være en god og forutsigbar støttespiller med gode støtteordninger og langsiktig samarbeid, sier styreleder i Oslo Idrettskrets Marcela Montserrat Fonseca Bustos.

– Barn og unges fremtid er det viktigste vi skal jobbe med, sa Oslos neste byrådsleder Eirik Lae Solberg da han i dag la frem den politiske plattformen for byrådet. - Det er et budskap vi i idrettskretsen tar på ordet, og vi ser frem til samarbeid med byrådet om å videreutvikle og styrke de gode tiltakene som trengs for å gi alle barn og unge mulighet til likeverdig deltagelse i fritidsaktiviteter, så alle kan få mulighet til å være verdifulle medlemmer av fellesskapet, sier Bustos.

– Vi leser en politisk plattform som verdsetter frivilligheten og idrettens kraft, og som inviterer til samarbeid om god oppvekst og gode nabolag. Nå gleder vi oss til konstruktiv dialog med byrådet om de gode løsningene. Sammen kan vi få til mye til det beste for byen vår. Realisering av Campus Ekeberg er vi selvsagt lettet for å se at nå vil komme på plass, sier Bustos.


Her er utdrag av punkter av størst betydning for idretten:

Frivillighetshovedstaden

Oslo skal være en by der frivilligheten trives, vokser og får rom til å skape inkluderende møteplasser og fellesskap. Et grunnleggende prinsipp er at frivilligheten får utvikle seg på egne premisser, uten at det offentlige styrer retning eller aktiviteter. Kommunens rolle er å være en støttespiller og tilrettelegge for aktivitet. Byrådet vil forenkle prosesser for frivillige organisasjoner og ha tillit til at frivilligheten bruker ressursene slik de mener er best.

 • ha gode rammevilkår for frivillige organisasjoner, og støtte de som ønsker å skape fritidstilbud og møteplasser i lokalsamfunnet
 • tilby flere av kommunens lokaler til bruk for frivilligheten
 • redusere rapporteringskrav, fjerne byråkratiske barrierer, og gjøre det lettere å starte opp og drive frivillighet
 • at hovedregelen skal være grunnstøtte, og ikke prosjektbaserte tilskuddsordninger
 • sørge for at kommunen samarbeider med frivillige lag og foreninger fremfor å opprette konkurrerende aktiviteter eller tiltak

Idrettsglede for alle

Idretten skaper fellesskap, samhold og gode lokalmiljø. Ved siden av skolen er idrettslaget ofte den store samlende arenaen i bydelene. Byrådet vil spille på lag med idretten ved å ha gode støtteordninger, langsiktige samarbeidsavtaler og skape mer idrettsglede over hele byen. Byrådet ønsker å tilrettelegge for et mangfold av friluftsliv, naturopplevelser og idrett innenfor rammene av markaloven.

 • være en god og forutsigbar støttespiller, og jobbe for langsiktige samarbeidsavtaler
 • bygge anlegg for en bredde av aktiviteter, og styrke samarbeidet med idretten om utvikling og drift av ski- og idrettsanlegg
 • bygge flere flerbrukshaller
 • bruke delt eierskap-modellen for å realisere flere idrettsanlegg i samarbeid med idretten
 • regulere inn tilstrekkelig areal for idretts- og kulturanlegg ved større områdeprosjekter for nye boliger
 • være positiv til nye rulleskiløyper
 • realisere Campus Ekeberg
 • ønske et nytt nasjonalt toppidrettssenter velkommen i Oslo
 • støtte idrettens initiativ med å gi jobbmuligheter til ungdom
 • fortsette utfasingen av gummigranulat på idrettsanlegg
 • styrke samarbeidet mellom skolen og idretten
 • gå videre med prosjektet på Valle Hovin med sikte på nytt halloverbygg med energieffektiviserende tiltak
 • være positiv til et samarbeid om et nytt anlegg på Nordre Åsen
 • legge bedre til rette for cricket blant annet gjennom å gjøre det mulig å spille internasjonale kamper i Oslo
 • være positiv til en oppgradering av nærmiljøanlegget i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva
 • støtte opp om etablering av flere arenaer for e-sport
 • jobbe for å få internasjonale idrettsarrangementer til Oslo
 • tilgjengeliggjøre arealer for egenorganisert aktivitet, og sikre at kommunens idrettsanlegg også er tilgjengelige for egenorganisert idrett

Et mangfoldig og inkluderende fritidstilbud

Oslo skal ha et fritt, sterkt og selvstendig tilbud av aktiviteter og opplevelser. Kommunen skal være en støttespiller og tilrettelegge for at alle skal få glede av byens ulike fritidstilbud, uavhengig av utgangspunkt. Byrådet vil spille på lag med de som jobber for et mangfoldig fritidstilbud i Oslo og jobbe for at alle har reell mulighet til å delta, ved å fjerne barrierer som hindrer deltagelse.

 • lage en fritidskortordning som sikrer at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter
 • ha et tettere samarbeid mellom aktivitetsskolen og aktører innen idrett, kultur, fritid og friluftsliv
 • ha gode utlånsordninger for utstyr flere steder i byen
 • intensivere arbeidet med nabolagsklubber i Oslo

Arbeid og sosiale tjenester

 • øke antallet sommerjobber og deltidsjobber for ungdom blant annet ved å samarbeide med næringslivet og frivillige

Om folkehelse

 • sikre god helsefremmende og forebyggende innsats, med et særskilt fokus på mennesker som står i fare for å falle utenfor samfunnet

Om skolen og aktivitetsskolen

 • gjennomgå innhold og organisering av aktivitetsskolen og legge bedre til rette for samarbeid om aktivitetstilbudet med frivillige organisasjoner og idrettslag
 • Byrådet vil utvikle moderne skoler i samarbeid med næringsliv, kunnskap- og forskningsmiljøer slik som Ullern VGS og Kuben VGS.

Destinasjon Oslo

 • arbeide for at Oslo skal være et naturlig valg for internasjonale kongresser, messer og idretts- og kulturarrangementer

Personvern

 • ikke tillate fastmonterte kameraer i kommunens idrettsanlegg for strømming av breddeidrett av hensyn til personvernet