Kom med forslag til tillitsvalgte til tinget i 2024

Oslo Idrettskrets` ting blir avholdt 5. juni 2024. Valgkomitéen til tinget har startet opp sitt arbeid og ber om forslag på gode kandidater som er aktuelle for valg på tinget.

Valgkomitéen skal innstille overfor tinget på følgende verv:

 • Kretsstyre (leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer)
 • Kontrollutvalg (leder, to medlemmer og to varamedlemmer)
 • Lovutvalg (leder, to medlemmer og to varamedlemmer)

Styret i Oslo Idrettskrets leder idrettskretsens arbeid mellom tingene. Idrettspolitikk og påvirkningsarbeid til idretten i Oslos beste står sentralt, sammen med å sikre gode rammevilkår for idretten og gjøre prioriteringer på vegne av idretten i Oslo.

Kontrollutvalget skal påse at regnskap og revisjonssystemer er tilfredsstillende og at kretsens arbeid og vedtak faller innenfor vedtatte lover, regler og øvrige vedtak som er fattet.

Lovutvalget skal bistå kretsstyret og administrasjonen med fortolkninger og utvikling av lover og regler i norsk idrett.

Kjenner du, eller er du selv en som kan tenke deg å bidra for idretten i Oslo? Foreslå kandidater!

Vi ønsker følgende opplysninger om den som blir foreslått:

 • Navn
 • Adresse
 • Alder
 • Idrettslag og idrett
 • Kontaktinformasjon (mobil og e-post)
 • Nåværende og tidligere verv i idretten
 • Spesielle interessefelt, f.eks. ulike idretter, anlegg, funksjonshemmede, flerkulturelt arbeid osv.
 • Kort begrunnelse for forslaget

Frist for forslag: 15. desember 2023.

Forslag sendes til oslo@idrettsforbundet.no.

Spørsmål kan rettes til valgkomitéens leder Svein Storjord (svein@storjord.com, tlf. 905 28 891).