Klubbutvikling

Klubbutvikling

Klubbutvikling er alle verkemiddel som nyttast for å utvikle idrettslaget frå no-situasjon mot ein enno betre framtidig situasjon.

Medlemane i idrettslaget får vere med på å definere kva som er laget sin no-situasjon og behov, og det er idrettslaget sjølv som bestemmer kva som skal utviklast og omfanget på det som skal gjerast. Gode system fører til mindre tid brukt på administrasjon, og meir tid til aktivitet.

Her kan du lese meir om tiltaka klubbesøk, startmøte og verksemdsplanprosess. Ta kontakt med oss, så bidreg vi gjerne.

På klubbesøket kjem representant frå idrettskretsen ut til idrettslaget, gjerne i samband med eit styremøte. Vi blir betre kjent, og kan diskutere kva idrettskretsen kan bidra med for å styrke idrettslaget sin organisasjon. Ein får kartlagt idrettslaget sine viktigaste behov og utfordringar, og får meir kjennskap til idrettskretsen og kva vi kan bidra med (kurs/kompetansetiltak, rådgjeving, utviklingsprosessar). Idrettskretsen ber om 30 minutt av tida på klubbesøket (praktisk gjennomføring er fleksibelt, og vert avtala frå gong til gong).  

 

Ein kveld som set fart på utvikling av idrettslaget! 

Startmøtet er eit enkelt og effektivt møte idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjere, kartlegge, lage handlingsplan for tiltak og sikre framdrift i arbeidet sitt.

Organisering:
3-4 timar lokalt i klubb eller hos idrettskretsen (Førde eller Bergen). Idrettskretsen stiller med klubbrettleiar, som leiar møtet. 

Målgruppe: 
Hovudstyre og undergrupper, foreldre, utøvarar og andre ressurspersonar samla. 

Innhald: 
Med utgangspunkt i dei seks områda aktivitet, anlegg, arrangement, leiing, organisasjon og trenarar, jobbar vi saman med dei frammøtte. Vi jobbar saman om:

- analyse av klubben sin ståstad
- prosess for å finne ønska situasjon
- utarbeiding av framdriftsplan for klubben sitt vidare arbeid

 

Kva og kven er idrettslaget til for? Kvifor driv vi med det vi gjer i idrettslaget? Kva verdiar står vi for, og kva mål jobbar vi mot? Er det vanskeleg å svare på spørsmåla over er verksemdsplanprosess ein nyttig prosess som har til mål å svare på desse spørsmåla.  

Målgruppe:
Alle leiarar i idrettslaget. Med leiarar meinast alle som har eit ansvar for å leie andre i idrettslaget; både styret, trenarar, valde/oppnemnde komitear og utval, tilsette og andre personar i andre typar leiarverv idrettslaget.  

Organisering:
4-15 timar ute hos idrettslaget. Idrettskretsen stiller med klubbrettleiar som leiar prosessen. 

Innhald:

  • Korleis legge til rette for god drift av idrettslaget med basis i eit vedtatt planverk?
  • Organisasjonsraketten som verktøy for å lage ein verksemdsplan.
  • Dei tre V-ane i idrettslaget: Visjon - Verdiar – Verksemdsidé.
  • Kva mål skal idrettslaget jobbe mot?
  • Konkrete retningsliner og leveregler i lys av visjonen, verksemdsideen og verdiane.
  • Handlingsplanar som hjelp til å realisere måla.

Gjennom jobbing med ein verksemdsplan vil ein rette fokus på spørsmål over. Målet med prosessen er å lage ei felles plattform for idrettslaget, å få alle i idrettslaget til å dra i same retning.

Idrettslaget eller ulike grupper i laget vil ha følgjande nytte av prosessen:

  • Eigarskap til det verdigrunnlaget som idrettslaget skal fungere etter, idrettslaget sin verksemdside og visjon.
  • De vert einige om kva hovudmål idrettslaget skal realisere.
  • De får ei forståing for korleis verksemdsplanen skal forankrast i klubben.
  • De vert einige om korleis de lagar detaljerte handlingsplanar som vert nytta til å realisere det de har bestemt i verksemdsplanen. 

Det som vert skapt gjennom prosessen kan idrettslaget bruke vidare til å bygge eit klart og tydeleg omdømme både internt og utad.

 

 

Ei klubbhandbok skal svare på dei viktigaste spørsmåla om klubben og gjere det enkelt å finne ut kva som gjeld internt. Klubbhandboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som vert bestemt og gjort i klubben.

Her finn du link til Idrettsforbundet si side om klubbhandbok, med mal for klubbhandbok.

Ta kontakt med idrettskretsen om du ønsker malverk på nynorsk. 

 

Bedre klubb er eit utviklingsverktøy laga av Norges idrettsforbund, som skal gjere det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygga opp som ei spørreundersøking kor idrettslaga skal svare på spørsmål innenfor sju grunnleggande organisasjonsområder.

Målet med Bedre klubb er at styret i idrettslaget enkelt skal få oversikt over nokon grunnleggande forhold dei har ansvar for. Styret får båe sjekka status og får eit innblikk i kva dei kan gjere for å få ein enda Betre klubb.

Fyrste del av Bedre Klubb kan gjennomførast som del av eit styremøte (+/- 20 min - avhengig av diskusjonsomfang).

Styreleiar loggar inn med sin Idrettens ID/Min idrett-profil på www.bedreklubb.no. Øvrige medlemmar kan sjå på demoversjonen for å få opp spørsmåla og rettleiing til kvart spørsmål.

Kontaktpersonar i idrettskretsen:

Idrettsfagleg konsulent Bodil Ryste.
Tlf. 975 18 349. E-post: bodil.ryste@idrettsforbundet.no

Utdanningskonsulent Martin Uthaug. 
Tlf. 975 38 679. E-post: martin.uthaug@idrettsforbundet.no