Illustrasjon

Trygg på trening

I Norge deltar 90% av alle barn på fritidsarenaen, og svært mange av de i idretten. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje og er direkte i strid med visjonen om «idrettsglede for alle». Vi må erkjenne at idretten er et speilbilde av samfunnet og at trakassering og overgrep også skjer i idrettssammenheng. Det er derfor viktig at trenere for barn og unge har trygge rammer rundt seg og kunnskap om hvordan de skal møte barn som blir utsatt for vold og overgrep.

Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge. Våre faglige samarbeidspartnere er Nok. Bergen og Nok. Sogn og Fjordane

Prosessen med Trygg på trening skal sikre at ledere i klubber og lag har bedre kunnskap om hvordan man kan møte barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep i idrettslag og at gode planer for videre arbeid med temaet i idrettslaget, retningslinjer og saksgang følges. En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil bryte ned tabuer om seksuelle overgrep og skape tryggere rammer for barna. Målet er at idrettslaget blir en forutsigbar og trygg arena for alle involverte.

 • Klubbesøk i hovedstyret i idrettslag
  • Bakgrunn for trygg på trening. Handlingskompetanse - veileder for saksbehandling og retningslinjer, info om MittVarsel, politiattest.
 • Trygg på trening-kurs - klubbinternt
  • Foredrag med Trond fra Nok. Bergen om omfang i samfunnsperspektiv og idretten, nettovergrep, bildedeling, samtaleteknikk, risikosituasjoner, veiledning og håndtering, MittVarsel.
 • Trygg på trening med Redd Barna
  • Hva gjør dere i klubben i dag som er bra, beredskapsplan og dilemmakort å diskutere, samt tre konkrete ting å jobbe videre med.

Vi oppfordrer idrettslag til å vedta NIF sin veileder for saksbehandling og at dere synliggjør NIFs retningslinjer. Retningslinjene gjelder alle som er i kontakt med barn og unge og brudd på disse vil medføre konsekvens. Med økt fokus, kunnskap, verktøy og handlingskompetanse vil idrettsarenaen bli mindre attraktiv for overgripere.

TRYGGE VOKSNE GIR TRYGGE BARN

God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i norsk idrett. NIF tilbyr derfor systemet MittVarsel gratis til alle idrettslag og idrettsråd. Meld deg på informasjonsmøte og kurs nå.

Klikk her for mer informasjon.

Lurer du på hvordan du skal varsle, hvordan du skal hjelpe en som har varslet eller hvordan du skal håndtere et varsel så kan du få mer informasjon på ressurssiden vår om varsling her.

Idrettsforbundet har bidratt i utviklingen av Trygg på trening med Redd Barna-kurs i eget idrettslag.

Trygg på trening med Redd Barna består av 4 hoveddeler:
1. Først skal man snakke sammen om hva man allerede gjør nå som er bra. Hva gjør din klubb som skaper trygghet?
2. Deretter skal man se opplæringsfilmen og bli kjent med håndboka
3. Så skal man reflektere rundt forskjellige dilemmaer og hvordan man kan løse dem ut ifra det man har lært i opplæringsfilmen og de ulike verktøyene i håndboka.
4. Til slutt skal man bli enige om tre konkrete ting man skal gjøre for at barn skal være trygge på trening

Dilemmaene er generelle for idretten. Det er noen særforbund som har laget idrettsspesifikke dilemma. Du finner oversikt over særforbund her og mer informasjon om kurset på samme side.

Ønsker ditt idrettslag dette kurset ta kontakt med ditt særforbund - se info her, eller ta direkte kontakt med Redd Barna.

Vi vil her fokusere på hva idrettslag må gjøre og kan gjøre for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og trakassering på best mulig måte.

Dette idrettslaget gjøre

 1. Oppnevn politiattestansvarlig på førstkommende styremøte (om det ikke allerede er gjort). Det skal føres protokoll fra styremøte, og det skal komme tydelig frem hvem som er gitt ansvaret for politiattester, samt hvem som er dens vara. Dette fremgår av lovnorm for idrettslag § 11, 3.

Politiattestansvarlig må fylle ut skjema som søker skal legge ved når vedkommende søker. 

Sørg for å ha oversikt over hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, hvilke oppgaver, dato for når det ble avkrevd og dato for  fremvist attest. Bruk gjerne politiattest-tjenesten fra NIF.

 1. Søk om politiattest på alle over 15 år som har ansvars- og tillitsforhold ovenfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming. Dette gjelder både frivillige og ansatte. Det er kun de som har fremvist gyldig politiattest uten merknad (intet å bemerke) som får inneha en rolle som innebærer ansvars- og tillitsforhold som nevnt over. Før vedkommende har levert kan den ikke inneha rollen. Det er ikke tittelen på rollen som definerer om det skal søkes, det er hvor vidt vedkommende har et ansvars- og tillitsforhold. Aktuelle roller kan være trener, lagleder, dommerveileder, styremedlem, komite/utvalgsmedlem, andre frivillige, med flere, så lenge de har et ansvars- og tillitsforhold skal det søkes.
  Vi presiserer at det må søkes for hver person, også de som kommer fra andre klubber selv om de har vist attest der. Det samme gjelder om person har fremvist attest til arbeidsgiver, så skal det søkes på nytt i idrettslaget.

For veiledning for hvordan søke politiattest se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

For idrettslag som er arbeidsgiver har de en aktivitetsplikt ved varsling. Se arbeidsmiljøloven §2A-3. Arbeidstakere har rett til å varsle. Se også Arbeidstilsynets temaside.

Enhver har avvergeplikt ovenfor f.eks. voldtekt, misbruk av overmaktsforhold og lignende. Se straffeloven §196.

 

Dette anbefaler vi idrettslaget å gjøre i tillegg til overnevnte oppgaver:

 1. Kartlegg risikosituasjoner og snakk om temaet

Ved å kartlegge risikosituasjoner økes bevisstheten og en kan sette inn tiltak som motvirker eller fjerner situasjonen. Spørsmål som hva kan gå galt i vårt idrettslag, hva kan vi gjøre for å forhindre det å skje og hvilken konsekvens skal det medføre om det skjer.

Se gjerne Likestillings- og diskrimineringsombudets side for risikosituasjoner.

 1. Følg NIFs retningslinjer.

Sett dere inn i NIFs retningslinjer. Vi anbefaler at dere diskuterer hvilken kontakt frivillige/ansatte skal ha med utøvere, både fysisk og på nett. Det er for å beskytte både utøverne og de frivillige. Snakk også om hvordan dere forholder dere til forhold internt i klubben, særlig på tvers av roller. Vær obs på retningslinjer for publisering av bildet og film.

 1. Vedta å følge NIFs saksgang.

Den skal sikre at medlemmene har tilstrekkelig med kunnskap om seksuelle overgrep og trakassering. Dere bør oppnevne to saksansvarlige. NIF sin veiledning og retningslinjer.

 1. Bestill et foredrag

Åpenhet er overgripernes fiende, derfor er det viktig å snakke åpent om. I samarbeid med Nok. Bergen og Nok. Sogn og Fjordane tilbyr vi foredrag for klubbens medlemmer. Ta kontakt med oss her.

 1. Benytt Mitt Varsel som varslingskanal

Mitt Varsel er en gratis, digital varslingskanal som alle idrettslag og idrettsråd kan benytte. Mer informasjon finner dere her.

Som første idrettskrets i landet har Vestland idrettskrets signert samarbeidsavtale med to Nok.-sentre, nærmere bestemt Nok. Bergen og Nok. Sogn og Fjordane. De har arbeidsområde i tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane, og vil være vår faglige samarbeidspartner i Trygg på trening-arbeidet. 

Trygg på trening er arbeidet vårt for å forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep i idretten, og innebærer at idrettslag får hjelp til å implementere NIFs retningslinjer, saksgang og får gratis foredrag for klubbens medlemmer, samt veiledning til å håndtere saker. 

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap. 26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet. 

Kontakt idrettskretsen ved Heidi Hatlen - heidi.hatlen@idrettsforbundet.no – tlf. 480 21 398 for hjelp til håndteringen i idrettslaget. Hun svarer også på spørsmål knyttet til politiattestordningen og varslingskanalen MittVarsel.

Ved spørsmål om foredrag, ta kontakt med idrettskretsen ved Martin Uthaug – martin.uthaug@idrettsforbundet.no – tlf. 975 38679. 

Nok. Bergen og Nok. Sogn og Fjordane har tilbud til utsatte, pårørende og fagpersoner. De kan kontaktes på respektives nettsider, klikk på navnene over.

Flere særforbund har et e-kurs i samarbeid med Redd barna. Du finner e-kurset på Kurssøk - Min idrett ved å søke etter "Trygg på trening". 

Verdiwebinar 2021

I januar 2021 hadde vi en rekke verdiwebinar, blant annet Trygg på trening. Du kan se opptaket her.

Maria Dalsbø fra Vestland idrettskrets og Trond Berge Høvik fra Nok. Bergen pratet om arbeidet vi gjør for å skape en tryggere idrett og hva klubber kan gjøre. 

Nok.sentrene

Nok.sentrene lagde i 2021 en kortfilm  med idrettskonktekst. Den viser at 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn har vært utsatt for overgrep.

Se kortfilmen her (38 sek)

Ønsker din klubb foredrag og hjelp med prosessen, ta kontakt med

Martin Uthaug på e-postadresse martin.uthaug@idrettsforbundet.no eller mobilnummer 975 38 679

 

Trenger du hjelp til å behandle en sak i klubben, ta kontakt med

Heidi Hatlen på e-postadresse heidi.hatlen@idrettsforbundet.no eller mobilnummer 480 21 398