Logo - Idrett og skole hånd i hånd_400x400.jpg

Idrett og skule - hand i hand

Vestland idrettskrets har følgjande samarbeid og tiltak retta mot skuleverket

  • AktiVane i SFO i Bergen kommune eit aktivitetstilbod som inneheld kompetanseheving av SFO-tilsette og elevar i ungdomsskulen.
  • AktiVane i SFO i Øygarden og Bjørnafjorden kommunar etter modell frå Bergen kommune.
  • Fagdag idrett i Bergen kommune
  • Samarbeid med Høgskolen på Vestlandet (HVL), Bachelor idrett

I tillegg er kretsen tilgjengeleg for støtte og hjelp til idrettslag som har eigne SFO-tiltak

Bergen kommune og Vestland fylkeskommune er hovudfinansieringskjeldene til desse tiltaka.

Hovudmålgruppa i alle tiltaka er dei minst aktive. Kunnskap om å leggje til rette for å drive med idrett og fysisk aktivitet, kva for aktivitetar vi gjev tilbod om og kva for instruktørar vi brukar er difor svært viktig for at alle skal oppleve glede og meistring. Blir det moro å gjere aktiviteten er det lettare å få gode aktivitetsvanar som igjen vil slå positivt ut for folkehelsa i landet vårt.

I 2014 inngjekk den gong Hordaland idrettskrets ein avtale med Bergen kommune, byrådsavdeling for barnehage og skole om AktiVane. AktiVane er utarbeida av Idrett Bergen Sør (IBS), og HIK gjennomfører tiltaket i tett samarbeid med IBS. Målet med avtalen er å få eit meir aktivt og variert tilbod av god kvalitet i SFO gjennom kompetanseheving og rettleiing av SFO-tilsette og elevar i ungdomsskolen. Hovudmålgruppa er dei minst aktive borna og tiltaket skal difor ikkje koste noko ekstra, ikkje vere styrt av påmelding og det skal vere variert aktivitet med fokus på basisevner.

Avtalen med kommunen er blitt revidert og frå 2020 inneber avtalen støtte til ei 50%-stilling og oppstartsstøtte til nye skular som blir med i tiltaket. AktiVane blir óg støtta med eit beløp til å kursa ungdomsskuleelevane som blir Aktivitetsleiarar i SFO. Les heile avtala med Bergen kommune lengre nede.

Sidan 2014 har AktiVane auka jamt og trutt i omfang og det er i 2020 25 barneskular og 14 ungdomsskular i Bergen kommune med i tiltaket.

Dei gode erfaringane frå Bergen kommune har gjort at tiltaket er blitt utvida til to andre kommunar i fylket. I Øygarden kommune er fire barneskular og ein ungdomsskule med og på hausten 2019 kom ein barneskule og ein ungdomsskule i Bjørnafjorden kommune med.

Våren 2019 blei to masteroppgåver om AktiVane publisert. Dette er kvalitative studiar gjort av to studentar ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen og her kan ein lesa om både dei tilsette og ungdomsskuleelevane sine opplevingar med AktiVane

På Idrett Bergen Sør sine nettsidar kan du finne infomateriell og filmen om AktiVane

 

AVTALE MED BERGEN KOMMUNE

I avtalen med Bergen kommune står det blant anna:

AktiVane

Et godt samarbeid mellom Idrett og SFO/skole kan bidra positivt til barns fysiske, mentale helse og utvikling.

AktiVane er en modell utviklet og eies av Idrett Bergen Sør (IBS). Hovedmålsettingen med AktiVane i SFO er at barn skal få oppleve gleden med å drive med idrett og fysisk aktivitet. AktiVane skal gi et mer aktivt tilbud av god kvalitet i SFO gjennom kompetanseheving og veiledning av SFO-ansatte og elever i ungdomsskolen (som har valgt «innsats for andre» som valgfag). Ungdomsskoleelevenes innsats i modellen er helt sentral.

Aktivitetsopplegget i AktiVane er laget spesielt med tanke på de minst aktive barna. En AktiVane-økt følger en bestemt ramme og innenfor denne er det mulighet med varierte aktiviteter med fokus på basisferdigheter.

Skolene som er med i AktiVane får tilgang til et stort antall ferdige øktplaner som er utarbeidet av HIK og Idrett Bergen sør. Skolene som er med på AktiVane får i tillegg til kursing og veiledning, tilbud om å delta på en inspirasjonssamling i året. Samlingen skal gi både teoretisk og praktisk påfyll. Målgruppen er SFO-ansatte og lærerne i ungdomsskolen som har ansvar for elevene som er aktivitetsledere.

AktiVane gjør det mulig å innføre en god ordning på SFO med idrettsaktivitet i mange skoler på relativt kort tid. Modellen har en plan for kompetanseheving som gjør SFO i stand til å gjennomføre et godt aktivitetstilbud på egenhånd og gir oppfølging fra idretten til skolene som vil bidra til å holde fokuset på fysisk aktivitet oppe.

Kompetanseheving

Sentralt i AktiVane er kompetansehevingstiltak for ansatte i SFO og for ungdomsskoleelevene som deltar. Gode aktivitetsvaner og kontinuitet i tilbudet om idrettsaktivitet i SFO er avhengig av at ansatte i SFO har kunnskap om planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Det er også behov for mer kunnskap om hvordan aktivitet kan tilrettelegges for de barna som har særskilte behov.

Før skolene kan starte opp med AktiVane i SFO må ansatte og elever i ungdomsskolen gjennomføre kurset Aktivitetsleder barneidrett. Kurset er kompetansegivende i Norges idrettsforbunds kursportefølje. Etter gjennomført kurs får ansatte og elever på ungdomsskolen tett oppfølging slik at SFO selv skal klare å drifte aktivitetstilbudet. Fra og med skolens 2. år med AktiVane anbefales det at de ansatte i SFO får delta på nye kurs og at barneskolene kan søke om å få prøve ut ulike idretter i SFO i en tidsbegrenset periode (f.eks. 5 ganger med innebandy).

En forutsetning for at aktiviteten skal bli lystbetont for alle er at tilbudet som leveres er av god kvalitet. Hovedmålgruppen i AktiVane er de minst aktive barna. Det kreves mer for å aktivisere denne gruppen. Kunnskap om tilrettelegging av aktivitet er derfor en svært viktig faktor i denne modellen. Kompetanseheving i form av kurs og veiledning er derfor helt avgjørende for kvaliteten på aktivitetstilbudet.

Elevene fra ungdomsskolene som er aktivitetsledere i AktiVane gir SFO en mulighet til å stille med flere voksne. Dette fører til mindre venting og flere aktive barn, og ikke minst at flere barn blir sett. Ungdomsskoleelevene kan delta som aktivitetsledere i AktiVane gjennom faget utdanningsvalg eller valgfagene «innsats for andre» eller «fysisk aktivitet og helse». AktiVane gir et godt faglig tilbud til ungdomsskolene i Bergen kommune i form av kompetanseheving og arbeidserfaring til elevene.

I samband med faget Utdanningsvalg og «Ka vil du bli?» i ungdomsskulen i Bergen kommune har Vestland idrettskrets (VIK) tatt på seg å arrangere Fagdag idrett for kommunen.

På desse fagdagane besøkjer elevane på 9. trinn ulike arbeidsplassar etter eige ønskje, for å gjere seg kjent med ulike yrke. På Fagdagen får dei høyre om korleis det er å jobbe der, dei lærer om ansvarsområda og oppgåvene til arbeidsplassen, dei får sjå tilsette som utfører ei arbeidsoppgåve og dei får sjølv prøve seg på ei oppgåve.

I tillegg til at VIK fortel om idrettskretsen sine arbeidsoppgåver og Idrettens Hus, brukar vi óg Idrett Bergen Sør og gjerne ein særidrett på desse dagane for å vise ulike aktivitetar og for å informere breiare om idrett som arbeidsarena.

I løpet av eit skuleår arrangerer VIK fire Fagdag idrett, to om våren og to om hausten. Alle ungdomsskulane i alle bydelane er representert og skulane kjem bydelsvis.

Her kan du lese mer om kommunens fagdager

Studentane som går 3. året på Bachelor idrett på Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen skal ha to veker praksis i det frivillige idrettslivet. Vestland idrettskrets (VIK) har ansvar for dette arbeidet på vegne av HVL. Oppgåva går ut på å finne eigna idrettslag som kan vera praksisplass, oppretta kontakt mellom studentane og dei aktuelle idrettslag og å informera idrettslaga om kva det vil seie å vere eit praksisidrettslag. I enkelte høve finn studentane sjølve det idrettslaget dei ønskjer å ha praksis i.

I praksisen skal studentane bli kjende med både den aktive og den administrative delen av verksemda i den frivillige idretten. Dei skal få erfare i praksis korleis ein trenar og rettleiar born, unge og/eller vaksne på klubb- og/eller kretsnivå. Studentane skal delta i planlegging og gjennomføring av ulike aktivitetar som idrettslaget har i praksisperioden, reflektere over gjennomførte oppgåver og i etterkant skrive eit refleksjonsnotat frå praksisperioden.

Idrettslaga som har studentar i praksis får ei godtgjersle for dette. VIK betalar ut dette til idrettslaga og får dekka dette av HVL i tillegg til ei betaling for jobben som blir utført av kretsen.

Klikk på bildet for å laste filmen

Hun får de minst aktive barna til å løpe ..... og nå ønsker kommunen å utvide - AktiVane (Fanaposten 07.11.14)

Full fart! - Aktivitetslederkurs barneidrett (Os og Fusaposten 05.10.13) 

Byrådet bevilger tre millioner til idrett i ungdomsskolen(Bergensavisen 08.09.11)

Video: Skikkelig valgkamp (BA.no 08.09.11)
(Tre millioner til idrett i ungdomsskolen)

Skal bruk mer tid på fysisk fostring (Bygdanytt 19. august 2011)

Fikk se nytenking som fungerer på Kaland (Fanaposten 01.07.11)

Vil ha ungdommen aktivt med. Aktivitetsdag på Stord. (Haugesunds Avis 25.05.11)

 Kroppsøving for lærarane (Grenda 24.03.11)

Idrett og skole - Ein annleis skuledag (Os og Fusaposten 30.10.10)

Vellukka idrettsdag på Husnes Ungdomsskule Idrett og skole (Kvinnherad kommune 20.10.10)

Rugby og dans i skoletiden (SYDVESTEN 05.10.10)

Toppdag i SFO (Avisa Hordaland 2009)

Det handler om å mestre (Boligavisen 11.03.09)
I samarbeid med Hordaland idrettskrets og lokal eidrettslag bidrar Sparebanken Vest til friske avspark på skolefritidsordningen.

Vestland idrettskrets

Grethe Hillestad
grethe.hillestad@idrettsforbundet.no
mobil 419 00 122