Ingen skal falle ut av barne- og ungdomsidretten på grunn av familiens økonomi. Derfor etablerer Troms idrettskrets, Finnmark idrettskrets og Nordland idrettskrets nå solidaritetsfond for idrettslag.

Troms og Finnmark idrettskrets har fått innvilget støtte fra Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge på totalt 3,9 millioner kroner til etablering av fondet. 1,5 millioner kroner utbetales i 2023, mens det for 2024 og 2025 utbetales 1,2 millioner kroner hvert år.

 

 

Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal nyttes til å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom. Det kan være dekning av treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på stevner/ turnering ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. Søknader skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag/ grupper internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert.

Medlemmer i aldergruppene 6-12 og 13-19 år der økonomi kan være en barriere for idrettsdeltagelse. Det er viktig at idrettslagets medlemmer kjenner ordningen og at det etableres en lav terskel for å be om støtte.

Styret i idrettslaget behandler og vedtar sak om etablering av Solidaritetsfond.

Retningslinjer for Solidaritetsfondet vedtas, tilpasses og godkjennes i styret.

Styret bestemmer hvem / hvordan søknader til Solidaritetsfondet skal behandles, her fins ulike løsninger.

Idrettslaget kan søke idrettskrets/ idrettsråd/ andre om midler

Retningslinjer må minimum inneholde følgende:

a) hvordan idrettslaget informerer om Solidaritetsfond (se veiledningsliste).

b) hvem som har ansvar for å behandle søknader og gi tildeling.

c) praktisk håndtering med budsjettering, opprette konto etc.

 

Idrettslaget kan søke om midler til et Solidaritetsfond HER

 • Det er et mål at Solidaritetsfondordningen er godt kjent i klubben og blant klubbens medlemmer
 • Det bør ligge informasjon om klubbens Solidaritetsfond på klubbens hjemmeside.
 • Klubben kan informere om ordningen på Facebook/ sosiale medier.
 • Send ut jevnlig informasjon om klubbens Solidaritetsfond til alle trenere/ lagledere/ foreldrekontakter.
 • Søknadskjema bør ligge lett tilgjengelig og åpent for alle.
 • Informèr gjerne om klubbens Solidaritetsfond på alle fakturaer som sendes ut.
 • Behandling av evt. søknader kan skje f.eks. i eget utvalg, i styret eller daglig leder. Prosessen bør være minst mulig byråkratisk.
 • Informer om Solidaritetsfond til alle nye medlemmer i klubben, vektlegg informasjon for nye foresatte til de aller yngste i klubben.
 • Har klubben klubbambassadør som jobber mellom klubb og familie bør han/hun være godt informert om ordningen.
 • Solidaritetsfond bør være post i klubbens budsjett
 • Solidaritetsfondordningen og økonomiske barrierer i idretten bør være gjentatt tema på klubbens foreldremøter/ trenermøter/ styremøter/ årsmøte etc.
 • Solidaritetsfond kan også bidra i en situasjon for helt nye medlemmer, barn/ unge på vei inn i klubben.
 • Klubben bør ha en helhetlig inkluderingstanke /praksis, slik at utgiftene for den enkelte familie ikke blir unødvendig høye.
 • Solidaritetsfondet er ikke ment dekke unødvendige og kunstige høye utgifter for idrettsdeltagelse.
 • Solidaritetsfond er et bidrag for å leve opp til idrettens egen visjon «Idrettsglede for alle»

 • Egne arrangementer/ gjenbruksdager hvor inntekt øremerkes Solidaritetsfondet
 • Eksterne sponsorer
 • Arranger innsamlingsaksjon øremerket til Solidaritetsfondet, definer dette som en samfunnsdugnad hvor alle kan bidra.
 • Eget vippsnummer så det er enkelt for andre å støtte
 • Prosentandel av inntekter til klubben øremerkes til Solidaritetsfond
 • Søk støtte fra ulike støtteordninger i kommune etc.
 • Synliggjør klubbens ordning overfor lokalmiljøet, søk samarbeid til beste for barna.

Kontaktperson i Troms

Pablo Vargas
Pablo Vargas
Rådgiver kompetanse og paraidrett