Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om nytt antidopingregelverk

wada612.jpg

WADA har vedtatt nye og bindende regler som skal tre i kraft fra 1. januar 2021.

 

WADAs regelverk består dels av World Anti-Doping Code (WADC) og dels av 8 internasjonale standarder, som inneholder mer detaljerte regler på ulike områder.

Nærmere informasjon om WADAs regelverk finnes her:  https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code

Se også informasjon om de viktigste endringene i det nye antidopingregelverket på Antidoping Norge sine hjemmesider

Åpne høringer

WADAs regelverk som gjelder frem til 31.12.20 inneholder ingen bestemmelser som regulerer om høringer skal være åpne eller ikke, og NIF har fritt kunnet regulere dette selv.

Gjennomføringer av høringer er regulert i den nye International Standard for Results Management (ISRM). ISRM er, som øvrige internasjonale standarder, en obligatorisk internasjonal standard som, ved motstrid eller fortolkningstvil, har forrang over regler gitt av NIF eller andre signatories.

I forbindelse med revisjonen av dette regelverket, har Idrettsstyret (2015-2019) i fem ulike revisjonsrunder, både til WADC og til ISRM, understreket viktigheten av åpne høringer.

For mer informasjon om høringsprosessen og høringsinnspillene, se WADAs hjemmeside https://www.wada-ama.org/

I det første utkastet til ISRM som ble sendt på høring i desember 2018, var det ikke foreslått noen regulering av om høringer skal være åpne eller lukkede.

I NIFs høringssvar i mars 2019 til ISRM ble samme standpunkt formidlet, som i forbindelse med revisjonen av WADC, at høringer bør være åpne:

«We are pleased that WADA with this new standard, implements additional detailed regulations on the hearing process and other means to satisfy and guarantee due process. We believe this would safeguard and further strengthen the efforts of protecting fair play and clean sport. Being in line with the concerns and suggestions presented in our two submissions, we are pleased to see that several of our proposals are included in this article. All hearing panels should be subject to the same requirements for independence and transparency. Both requirements are crucial to provide legitimacy to the judicial procedures. Hence, we suggest once more that hearings should be public unless there are exceptional circumstances that justify a non-public hearing, and that this is introduced as an added requirement. Furthermore, we repeat the suggestion that the Code should explicitly require that dissents are publicly disclosed.”

NIF ble ikke hørt. I det andre utkastet til ISRM fra mai 2019 foreslo WADA i 8.8 e) følgende bestemmelse med tilhørende kommentar:

 «The Hearing Process shall respect, at a minimum, all of the following principles: (..) “The right for the Athlete or the other Person to request a public hearing.»

“[Comment to Article 8.8 e): However, the Athlete or other Person’s request may be denied by the hearing panel in the interest of morals, public order, national security, where the interests of minors or the protection of the private life of the parties so require, where publicity would prejudice the interests of justice or where the proceedings are exclusively related to questions of law.]”

Idrettsstyret (2015-2021) ga i juli 2019 følgende høringsinnspill til forslaget:

«The ISRM 2.0 draft propose establishing the right for the Athlete/Person to request a public hearing. Furthermore that such a request only may be denied by the hearing panel “in the interest of morals, public order, national security, where the interests of minors or the protection of the private life of the parties so require, where publicity would prejudice the interests of justice or where the proceedings are exclusively related to questions of law.”

In our previous submission to the Code 2021 review and the ISRM review, we have consistently upheld that hearings, as a matter of principle, should be public unless there are exceptional circumstances that justify a non-public hearing. Hence the amendment in ISRM 2.0 is a step in the right direction. However, public hearing cannot be reduced to a personal matter for the athlete in question since we believe it is an overarching principle and a fundamental guarantee to ensure that the hearing bodies are subject to public scrutiny thus contributing to respect the law and the persons involved. For these reasons, we cannot concur with the last amendment, and uphold our position that the hearing must be public unless there are exceptional circumstances that justify a non-public hearing, for example the interest of minors, protection of private life etc.”

WADAs styre vedtok i november 2019 følgende bestemmelse i ISRM artikkel 8.8 e) med tilhørende kommentar:

“The Hearing Process shall respect, at a minimum, all of the following principles: (..) The right for the Athlete or the other Person to request a public hearing. The Results Management Authority may also request a public hearing provided that the Athlete or the other Person has provided his/her written consent to the same.

[Comment to Article 8.8 e): However, the request may be denied by the hearing panel in the interest of morals, public order, national security, where the interests of Minors or the protection of the private life of the parties so require, where publicity would prejudice the interests of justice or where the proceedings are exclusively related to questions of law.]

NIF og ADNO besluttet at det var ønskelig å beholde dagens regel med åpne høringer. I utkast til regelverk som ble sendt til WADA 6. november 2020 fremgår derfor følgende i artikkel 8.1.2.10:

«Høringen er åpen med mindre høringspanelet finner at det foreligger særlige grunner for å lukke hele eller deler av høringen.»

WADA svarte 25. November 2020 slik:  

WADA notes the comments received in the letter dated 6 November 2020.  

However, this article does not comply with Article 8.8(e) of the ISRM which states that hearings are private unless the athlete or other person requests a public hearing, or the ADO requests a public hearing and the athlete or other person agrees to the same.

Although WADA understands that the 2015 Norwegian rules provided for a public hearing, these rules pre-dated the ISRM, which sets a different standard and which is the standard that all ADOs must comply with for the purpose of their 2021 Rules.

WADA therefore asks that this article be amended in accordance with Article 8.8(e) of the ISRM.”

ADNO og NIF besluttet derfor å sende følgende justerte forslag til WADA 3. desember 2020:

«NIF skal sikre at enhver person som påstås å ha begått et regelbrudd, innen rimelig tid gis en rettferdig og offentlig høring for et upartisk og operasjonelt uavhengig høringspanel i samsvar med WADC og med ISRM.

Høringspanelets avgjørelse skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan utestenges fra hele eller deler av høringen av hensyn til moralen, den offentlige orden eller når hensynet til mindreårige eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter Panelets mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.»

Etter samtaler med ADNO var det imidlertid behov for ytterligere å justere forslaget for at dette kunne bli godkjent hos WADA. Følgende forslag ble fremsendt 10. desember: 

«Høringen bør være offentlig med mindre noe annet blir bestemt av høringspanelet på anmodning fra utøveren eller en annen person som påstås å ha begått et regelbrudd.

Pressen og offentligheten kan utestenges fra hele eller deler av høringen av hensyn til moralen, den offentlige orden eller når hensynet til mindreårige eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter panelets mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.»

Forslaget ble akseptert uten merknader av WADA 15. desember 2020.

Bestemmelsen er nå inntatt i antdopingregelverket artikkel 8.1.2.10 (for behandlingen i NIFs domsutvalg) og 13.2.2.2.10 (for behandlingen i NIFs appellutvalg). Regelverket er publisert på NIFs hjemmeside her.