Sandvolleyball.jpg

Økonomi som barriere

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». Men vi vet at dessverre mange barn og unge forsvinner fra idretten på grunn av familiens økonomi.

Dette vil vi i idretten å bidra med å endre, ved å hindre at økonomi blir en barriere for deltagelse. Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer alle barn og unges deltakelse i idrett. Hvert idrettslag kan være med å gjøre det lettere for alle å delta og vi i Vestland idrettskrets hjelper dere gjerne i gang.  

I tillegg til dette anbefaler vi deg å ta en titt på Hvordan og hvorfor inkludere (legg inn link).Her finner du mange tips som kan være med å hindre at økonomi blir en barriere for barn og unges idrettsdeltagelse. 

Ut fra SSB statistikk for levekår estimeres det at over 11% av barn og unge i Norge lever i lavinntektsfamilier. For eksempel for Bergen utgjør dette ca. 4800 barn og unge.  

Når du lever i en vedvarende lavinntektssituasjon er du under lavinntektsgrensen, som er under halvparten av medianinntekten i Norge. Medianinntekten i Norge er på 510 000kr per husstand, de som er under lavinntektsgrensen er dermed på under 250 000kr per husstand.  

Av barn og unge som lever i lavinntektsfamilier regnes det å være ca. halvparten med innvandrerbakgrunn, hvor n bosatte flyktninger sliter mest økonomisk.  

Fellesbetegnelsen for personer fra lavinntektsfamilier eller som lever i vekslende lav inntektssituasjon er at fritidsaktiviteter ofte prioriteres vekk. Dette er veldig synd siden fritidsaktiviteter er en av de viktigste utviklings- og sosialiseringsarenaene for barn og ungdom. Disse barn og ungdommene havner fort i utenforskap ved å ikke kunne delta i fritidsfellesskapet.  

(Ungdatahttp://www.ungdata.no/Organiserte-fritidsaktiviteter/Idrettslag?fylke=Hordaland & SSB: https://www.ssb.no/ifhus) 

Her er noen forslag til hva idrettslag kan se på for å senke kostander eller gjøre innbetalinger enklere for medlemmene. 

 • Ha gratis eller lav egenandelså godt som det er mulig. 
 • Ha billig utstyr og/eller utstyr til utlån. Gjerne ha et miljørom med utstyr til utlån om dette er mulig, eller les her hvor du kan leie utstyr via BUA. 
 • Ha en samtale med foreldrene der dere sammen finner en løsning for betalinger. For eksempel betale deler av utgiftene og jobbe inn resten som dugnad. Dele opp fakturaen slik at familien kan betale i flere omganger. Dersom foreldrene ber om betalingsutsettelse eller får en egen ordning, bør idrettslaget ikke legge på purregebyr. 

 • Omfordele midler internt i idrettslaget til å dekke utgiftene for enkeltbarn. 

 • Opprette et fond i idrettslaget med oppsparte midler eller sponsormidler. 

 • Ta alltid kontakt med idrettskretsen, særkretser, idrettsråd, kommuner og fylkeskommuner for å sjekke hvilke tilskuddsordninger som eksisterer for idrettslagene. Les mer om tilskuddsordninger her. (Legg inn link) 

 • Hjelp også medlemmene som trenger det å søke midler hos NAV for å se om de har ordninger som kan dekke utgiftene. 

I Fritidserklæringen, signert 7.juni 2016, går kommunene, frivilligheten og staten sammen for en felles innsats slik at alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi, skal få delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet. 

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, herunder artikkel 31: «Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.» 

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter. 

For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 

Partene har blitt enige om følgende: Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring. Barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i. 

Løsningene må finnes i fellesskap og sammen vil vi: 

 • Samarbeide lokalt og nasjonalt om at alle barn og ungdom skal få minst en organisert fritidsaktivitet 
 • Fremme betydningen av å satse på lokale lag og foreningers aktivitetstilbud 
 • Formidle gode ideer og lokale eksempler på hvordan kommuner og frivillighet kan samarbeide 
 • Utfordre hverandre på holdninger og handlinger 

Last ned Fritidserklæringen her. 

NAV over hele landet har ordninger for barn og unge i lavinntektsfamilier som gir støtte til fritidsaktiviteter. Foreldrene til barna må søke selv. Hos de fleste kommuner kan man søke på nett, og hos noen må man inn på det lokale NAV kontoret for å søke. Nettsiden: https://www.nav.no/sosialhjelp/ 

Norges idrettsforbund inngikk i februar 2017 en samarbeidsavtale med BUA for å gjøre det enklere for idrettslag å tilby gratis utlån av sportsutstyr i sitt lokalmiljø. 

BUA er en nasjonal forening og nettverk av utstyrsordninger som skal gjøre det enklere for barn og unge å låne utstyr til idrett og friluftsliv. Mange utstyrsordninger heter Skattkammer, noen Frilager eller Frigo, men de aller fleste heter BUA. Utstyrsordningene drives av kommuner eller frivillige organisasjoner som f.eks. idrettsklubber, frivilligsentraler eller Kirkens Bymisjon. Felles for BUA-nettverket er ønsket om å gjøre det enklere for barn og unge å låne utstyr. 

På hjemmesiden http://www.bua.io/ finnes oversikt over hvor man kan låne utstyr, hva man kan låne, åpningstider og adressen til utlånsordningene i BUA-nettverket. Her kan alle låne, enten det er fordi de vil teste en ny aktivitet og spare miljøet, eller synes utstyr er dyrt. 

BUAordningen fungerer som et bibliotek, hvor man oppretter en låneprofil på hjemmesiden og deretter kan låne så mye og ofte man vil. Mindreårige må ha med foreldre eller fullmakt fra foreldre når de låner første gang. Deretter behøver de ikke ha med foreldre. Og det er helt gratis å låne. 

Samarbeidet mellom Norges idrettsforbund og BUA har som formål å gi barn og unge enklere tilgang til utstyr, slik at de kan utøve idrett og være fysisk aktive etter eget ønske og behov. Idrettsklubber som ønsker å låne ut sportsutstyr kan bli med i BUA-nettverket og få tilgang til verktøy og tjenester som gjør det enklere, tryggere og mer effektivt å låne ut sportsutstyr i sitt lokalmiljø. 

Ta kontakt eller les mer om tjenestene BUA tilbyr her: BUAs tjenster

bua_foto NIF.jpg
foto: NIF

Vi anbefaler verktøyet ALLEMED. Gjennom film og diskusjonskort er dette et ferdig opplegg for å ta opp temaet i idrettslaget