Valgkomiteens arbeid og oppgaver

Valgkomiteens oppgave er å fremme innstilling på kandidater til de tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité.

Valgkomiteen må ha god kjennskap til klubbens drift, strategi, aktivitet, utfordringer og mål.
Valgkomiteen skal, gjennom kommunikasjon og dialog med medlemmene, finne fram til de kandidatene som egner seg til å lede og utvikle klubben videre. Den skal innstille kandidater som både har riktig kompetanse og som ønsker å være aktivt med på å utvikle klubben, nå målene og løse de utfordringer klubben måtte ha. Målet er å få et styre og komitéer med frivillige som både har tid og lyst til å bidra i utvikling av hele klubben.
Inviter medlemmer og frivillige til å komme med forslag til kandidater. Det er viktig at alle får mulighet til å fremme forslag på kandidater til de ulike vervene. Kandidatene velges av klubbens medlemmer på årsmøtet.
Det er viktig at valgkomiteen jobber jevnt og trutt gjennom hele året. De bør observere hvordan dagens tillitsvalgte fungerer og være oppmerksom på nye kandidater som kan egne seg. Starter de arbeidet for sent blir det hastverk og høyst sannsynlig et dårlig resultat.

Målgruppe

Kurset egner seg for alle medlemmene i valgkomitéen – også varamedlemmer. Det gir oversikt over det ansvar og de oppgaver som valgkomiteen har, og hvordan komiteen bør jobbe gjennom hele året.

Klubbens styre

Kurset er også viktig for klubbens styre. Styret innstiller kandidater til valgkomiteen som skal velges på klubbens årsmøte. Vær bevisst – bred og god kompetanse og riktig alderssammensetning av valgkomiteen er viktig for arbeidet som skal gjøres i komiteen.

Kursinnhold

På kurset går vi gjennom:

- Valgkomiteen rolle og oppgaver
- Status på styre og leders arbeid
- Hvilke resultater skal styre måles mot?
- Hvilke oppgaver skal et styre velges til?
- Tilbakemeldinger til leder/styret
- Momenter i valgkomiteens virksomhet