uten navn.png

Ti råd til våre idrettslag

De siste dagene har vi hatt et stort antall henvendelser fra idrettslag om de utfordringer som følger av Korona og nedstenging av idretten. Her har vi forsøkt å sette opp en ti punkters oversikt for trøndersk idrett.

1. Organisert aktivitet er forbudt

Fra og med torsdag 12. mars kl. 1800 ble all organisert idrettsaktivitet, både trening og konkurranser, forbudt. Forbudet gjelder foreløpig fram til og med 26. mars, men vi ber alle ta høyde for at forbudet vil bli forlenget.

Forbudet innebærer at all idrettslig aktivitet som organiseres av idrettslag i Trøndelag skal opphøre. Vi oppfordrer idrettslagene til å gi treningsopplegg til sine medlemmer som de kan gjennomføre på egenhånd utenfor idrettsanleggene, men ber innstendig om at alle følger opp de råd og bestemmelser som myndigheten gir.

2. Stengte anlegg skal ikke brukes

Vi oppfordrer til at alle idrettsanlegg i Trøndelag nå skal være stengt. At noe er stengt betyr at de ikke skal brukes. Her må alle hjelpe til med å overholde at stengte idrettsanlegg ikke er i bruk. I første omgang gjelder dette til 26.mars 2020.

Helsetilsynets vedtak om forbud mot/stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs har hjemmel i smittevernsloven. Overtredelser av vedtaket vil kunne straffeforfølges. 

3. Styrets ansvar

Det er styret i idrettslaget som er ansvarlig for å vurdere konsekvensene av koronavirus-situasjonen og de tiltak som må iverksettes. Styret bør sørge for oversikt over idrettslagets likviditet og forpliktelser. Mange idrettslag har ulike avtaler som «bare er der». Det gjelder avtaler som påfører idrettslaget kostnader og avtaler som gir inntekter. I dagens krevende situasjon bør alle kostnader, og risikoen for avtalte inntekter, vurderes. Både medlemmer og leverandører kan slite med å overholde sine forpliktelser de kommende ukene.

4. Dokumentér inntektstap og kostnader

Idrettsforbundet jobber mot stat og kommune for å få på plass ordninger som kan være med på å hjelpe idrettslagene i en vanskelig tid. Det vil trolig komme en dag der det kan søkes om ekstraordinær støtte. Da er det viktig å ha hatt orden på papirene som kan dokumentere reelle behov for støtte.

5. Årsmøte innen 15.juni

Fristen for å avholde årsmøte er utsatt til 15. juni. Det er styret i idrettslaget som skal fatte vedtak om utsettelse og informere sine medlemmer om utsettelse. Det er ikke behov for å søke eller informere idrettskretsen om denne utsettelsen. Dagens valgte styre sitter fram til nytt valg er gjort ved utsatt årsmøte.

Kontingent kan styret vedta for inneværende år om økningen er innenfor konsumprisindeksen (2,2%). Det samme gjelder for trenings-/aktivitetsavgifter.

Idrettslag kan gjennomføre årsmøtet som fjernmøte (digitalt). NIF er i gang med å utarbeide en veileder for slik gjennomføring. Det pågår også arbeid for å finne anbefalt løsning for digitale årsmøter som forhåpentligvis også kan håndtere elektronisk stemmegiving.

6. Gjør permitteringer på korrekt vis

Permittering er for mange idrettslag nødvendig for å redusere kostnader i en tid knapt uten inntekter. Vi får mange spørsmål om hvordan ansatte og engasjerte i ulike brøker bør håndteres. Dette er krevende materie der permitteringsregelverket er under endring i påvente av stortingsvedtak, men det er viktig at slike saker behandles med ryddighet iht. lovverket.

7. Få oversikt over juridiske konsekvenser

Dagens situasjon innebærer også ulike konsekvenser av juridisk karakter.

8. Ivareta personvernet

Idrettslag kan få informasjon om noen er smittet med koronavirus. Dette er å anse som en helseopplysning. Også ved permitteringer og oppsigelser er det viktig at idrettslaget håndterer personvernet på korrekt måte.

9. Samordnet rapportering til Idrettsforbundet innen 30.april

Fristen for å rapportere medlemstall og aktivitetstall pr. 31.12.2019 gjennom «samordnet rapportering» er fortsatt 30. april. Dette kan gjøres uavhengig av om årsmøte er gjennomført eller ikke.

Innrapportering av nytt styre, kontaktinformasjon kan gjøres fortløpende gjennom hele året via KlubbAdmin (ka.nif.no).

10. Hvem kan svare på hva?

- Spørsmål om avholdelse av årsmøter/ting
Fra enkeltpersoner/idrettslag/idrettsråd, kontakt idrettskretsen
Fra særforbund, kontakt NIF på juss@idrettsforbundet.no

- Spørsmål om personvern
Fra særforbund, kontakt NIF på personvern@idrettsforbundet.no

- Spørsmål om konsekvenser for den idrettslige aktiviteten og konkurranser
Kontakt det aktuelle særforbund. For oversikt over særforbund, se her.

- Spørsmål om arbeidsrettslige konsekvenser
Generelle spørsmål fra særforbund, kontakt NIFs HR-avdeling.