Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Søk midler i Idrettens miljøfond

Vil du sette i gang med miljøtiltak i ditt idrettslag? Idrettens miljøfond deler ut midler til prosjekter som er med på å fremme bærekraftig idrett og redusere idrettens belastning på miljøet. Bli med på å gjøre en forskjell – søk miljøfondet!

Fondet støtter alt fra mindre idrettslag og arrangører til større idrettskretser og særforbund med midler til å gjennomføre miljøtiltak for å sikre idrettsglede for både dagens og kommende generasjoner. Ved første runde av Idrettens miljøfond mottok 30 ulike tiltak støtte.

Dato for neste søknadsfrist kommer.

 

Midlene kan benyttes til å få dekket utgifter som skal gå til bærekraftstiltak innenfor klima og miljø. Tiltakene skal bidra til å redusere negativ miljøpåvirkning og klimagassutslipp fra idretten i tråd med:

Tiltak og aktiviteter gjennomført tilbake i tid støttes ikke.

Vurderingskriterier

Innkomne søknader vil vurderes i henhold til følgende kriterier:

 • Miljøeffekt: Tiltaket reduserer klimagassutslipp og/eller andre negative miljøeffekter på kort eller lang sikt.
 • Etablere ny praksis og/eller ta i bruk nye løsninger: Tiltaket gjør at en ny, bærekraftig praksis blir innført hos søkeren, eller søkeren tester/tar i bruk ny teknologi/tenkemåte.
 • Forbilde: Tiltaket har overføringsverdi og kan føre til at andre i idretten vil gjøre det samme.
 • Gjennomføringsevne: Prosjektet har en viss størrelse og god organisering.

Idrettslag, særforbund, idrettsråd og idrettskretser kan søke om midler fra miljøfondet. Det er kun organisasjonsledd som er organisatorisk tilknyttet Norges idrettsforbund som kan søke om støtte.

Søker kan gjerne inkludere andre aktører i idretten som prosjektpartnere – slik som anlegg eller arrangement. I så tilfelle er søker prosjekteier og ansvarlig for gjennomføring i henhold til søknad.

Det kan være positivt om flere organisasjonsledd går sammen om felles søknad.

Søker kategoriserer søknaden innenfor ett av områdene nedenfor: 

 • Aktivitet/grønn omstilling
 • Anlegg
 • Avfallshåndtering
 • Energiforbruk og -effektivisering
 • Mat og servering
 • Transport og mobilitet
 • Utstyr, reparasjon og ombruk
 • Annet

Idrettens miljøfond støtter ikke tiltak rettet mot gummigranulat. Les mer om NFF og Handelens Miljøfond sitt tiltak mot plast i naturen her

Idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet har fått 20 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til tilskuddsordningen «Grønt lys for idretten». Les mer her.  

 • Det er ingen øvre søknadssum
 • Minst 50 % av prosjektet må finansieres gjennom egeninnsats og/eller andre midler. Dette må fremkomme fra prosjektbudsjett.

 • Første søknadsfrist: 15. september 2023
 • Andre søknadsfrist: 31. mai 2024

Alle søknader må sendes inn via Idrettsforbundets søknadsportal for miljøfondet. Alle søkere må bruke søknadsskjema, og fylle ut relevant informasjon i feltene. Ufullstendige søknadsskjemaer vil ikke behandles.

Søker må legge ved en enkel prosjektbeskrivelse, detaljert prosjektbudsjett og beskrive hvordan midlene skal brukes. Rapportskjema sendes ut fra NIF i løpet av høsten 2025.

Tiltaket må gjennomføres innen november 2025. 

 

 

Alle innsendte søknader vil gås gjennom av et fondsutvalg bestående av en gruppe i og utenfor idretten som jobber med klima og miljø. Søknaden vurderes opp mot kriteriene fastsatt for ordningen.

Søker kan forvente svar innen 6 uker etter søknadsfrist.

Fondet ble etablert gjennom en gave fra Sparebankstiftelsen DNB som november 2022 bevilget 5 millioner kroner til miljøfondet for idretten

Alle tiltak som får støtte gjennom miljøfondet må sende inn en sluttrapport, inkludert regnskap. Dette er en bekreftelse på at midler er brukt slik det er beskrevet i søknaden og for å kunne dokumentere det som blir gjort for videreføring. Restmidler i prosjektet skal alltid tilbakebetales som del av sluttrapporteringen.

NIF vil kreve en enkel fagrapportering når prosjektet er ferdig eller innen 1. oktober 2025 om følgende:

 • Hva slags tiltak som ble iverksatt
 • Oppnådde resultater
 • Gjennomføring
 • Regnskap

NIF sender ut en e-post med lenke til fag- og regnskapsrapport nærmere fristdato.

I tillegg til en enkel fagrapport skal det også lages noe kommunikasjonsmateriell rundt prosjektet (eksempelvis video, artikkel eller liknende). Mer informasjon rundt dette oppgis i tildelingsbrevet.

Omtale som gir nyttig informasjon om prosjektgjennomføring og læring i prosjektet kan gjerne deles med fondets administrasjon, enten underveis eller som en del av prosjektrapporten.

Fondets administrasjon forbeholder seg retten til innsyn i alle prosjekter som har fått støtte, samt kreve en gjennomgang av prosjektgjennomføring, effekt av prosjektet og regnskap både underveis og etter prosjektslutt.

Hvis det forekommer mislighold av den økonomiske støtten som er innvilget, støtten er innvilget på falskt grunnlag, eller ved mangelfull sluttrapportering, kan NIF kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt fra søker.

Økonomisk støtte som ikke er benyttet eller som ikke kan redegjøres for skal tilbakebetales til Norges idrettsforbund.

Marte Johannson
Marte Johannson
Prosjektmedarbeider