Les her

Hvorfor trenger vi deg?

En rekke studier viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller, og vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle. 

Vi ønsker flere kvinner i leder- og trenerverv, ikke bare fordi kjønnsbalansen må bli bedre, men også fordi det har store positive ringvirkninger på samfunnet at flere kvinner blir aktive innen idretten.
Kjenner du, eller er du kanskje selv, en av kvinnene vi ser etter?
Vi trenger deg!

Kjønnsbalanse bidrar positivt til:
-en bærekraftig, demokratisk og mangfoldig idrettsorganisasjon
-god og trygg aktivitet
-like forhold og vilkår for alle medlemmer
-god ressursutnyttelse 
-idrettens omdømme  


Hva «tjener» idretten på kjønnsbalanse:

  • alle har lik rett til deltakelse
  • idretten diskriminerer ikke

  • bedre rekruttering av kvinner fører til større utnyttelse av både kvinner og menn som samlet ressurs i samfunnet
  • fremhever at kvinner og menn er forskjellige og at ulikhetene er komplementære

  • kvinner og menns interesser kan stå i konflikt, og det er derfor viktig at begge kjønn er representert der beslutninger tas
  • ved god kjønnsbalanse vil man i større grad ivareta overordnede målsettinger i norsk idrett om at alle skal med
  • ved god kjønnsbalanse vil man oppnå et bredere fokus, f.eks innenfor bredde og topp

  • styrking av trygge rammer gjennom bredere representasjon også i ledelsen
  • utviklingsperspektivet - resultatfokus blir overvunnet. Ønske om fokus på utvikling foran resultat i søken etter å bygge trygge samfunnsborgere og idrettsutøvere 

Kunnskap om kjønnsbalanse i Innlandsidretten

I 2018 startet Hedmark idrettskrets (senere Innlandet idrettskrets) i samarbeid med Hedmark fylkeskommune et prosjekt med mål om å få kunnskap om kjønnsbalansen i Innlandsidretten.

Gjennom "Prosjekt Likestilling 2018-2025" ønsket vi å finne ut hva som gjør at kvinner ikke blir engasjert i like stor grad som menn i sentrale lederroller og som trenere. Høgskolen i Innlandet har på vegne av prosjektet utført en studie, som konkluderte med at det er flere gode grunner til å aktivt rekruttere kvinner til leder- og trenerverv i idretten.

Se hele studien her.

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.

#Gnist

Satsningen på kjønnsbalanse og mangfold i idretten begynte med et initiativ fra Innlandet idrettskrets under navnet «#Gnist». I samarbeid med NIF og NFF har prosjektet underveis endret navn til «Vi trenger deg!». Målet med prosjektet er å bedre kjønnsbalansen i idretten.