Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd

penger_red.jpg

Nedenfor finnes ulike tilskudds- og støtteordninger som idrettslag kan søke på.

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.


  Det er i 2015 kr 295.211.239 til fordeling Se kommunal oversikt over fordelingen

  Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør tas opp på idrettsrådets årsmøte.

  Idrettslagene har selv ansvar for at riktig kontonummer ligger i Sportsadmin.

  Dersom idrettslaget ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, ta direkte kontakt med idrettsrådet.

  Les også:

  NIF anbefalinger til lokale aktivitetsmidler 2015

  Retningslinjer fra KUD 2015

  Brukerveiledning for idrettsråd

  Bli med og bestem hvem som skal få noe av norsk tippings overskudd. Ved hjelp av noen enkle klikk velge hvilket lag eller forening som får 5 prosent av din spillinnsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse.

  Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker.

  Les mer på NORSK TIPPING - Grasrotandelen

  Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her:

  Barn: Tema - Barneidrett - Idrettsskoler

  Ungdom: Tema – Ungdomsidrett – Idrettsskole for ungdom

  Tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr» videreføres. Siden starten i 2003 er det totalt fordelt cirka 187 millioner kroner.

  Alle idrettslag (og grupper i fleridrettslagene) vil motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det skal i år søkes elektronisk via Sportsadmin. En skal kunne legge inn søknader fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med mer informasjon.

  Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

  Utstyret må være kjøpt inn i etter 1. januar 2016. Mer informasjon om hvilke utstyrstyper som er omfattet av ordningen, kontaktpersoner i særforbund og idrettskretser og en brukerveiledning for hvordan en søker vil bli lagt ut på denne siden ca i løpet av uke 40.
  Viktige dokumenter:

  Se også brukerveiledning for utstyrsordningen 2015

  Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

  Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:

  • Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010
  • Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.
  • Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattest som skal ligge til grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler.

  Det søkes elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no og fanen søknads- og regnskapsskjema

  Søknadsfrist er 1. mars 2016.

  Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Det finnes mye informasjon om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside: www.lottstift.no

  Momskompensasjon 2016: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

  Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15.august 2016.

  Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon:

  Se informasjon og søknadsprosedyre for Vare- og tjenestemomskompensasjon 2016.

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.
  Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med en psykisk lidelse eller rusavhengighet, eller mennesker som er fysisk inaktive.
  Les mer på www.extrastiftelsen.no

  Søknad Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar 2017 er 15. august 2016. 

  For å søke må du sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no med korte svar på følgende spørsmål:

  1. Hva er bakgrunnen for prosjektet?
  2. Hva er målsetting for prosjektet?
  3. Hvem er målgruppen for prosjektet?

  Du får eventuelt tilgang til et elektronisk søknadskjema fra 1. juni 2016. Se mer her: Extrastiftelsen - søknad via NIF

  Her kan du lese mer om hva du kan søke støtte til:

  Gjensidigestiftelsen

  Her kan du lese mer om hva du kan søke støtte til:

  Sparebankstiftelsen

  Her kan lese mer om hva du kan søke støtte til gjennom Oppland fylkeskommune:

  Søk støtte - Idrett, friluftsliv og folkehelse