p

Alle idrettslag må oppdatere idrettslagets lov

Idrettsstyret har vedtatt nye lovnormer basert på vedtak på Idrettstinget i 2023. Disse gjelder fra 01.01.2024.

 

Alle idrettslag må derfor oppdatere egen lov, slik at den blir i samsvar med gjeldende lovnorm.  

idrettsforbundets hjemmeside finner dere nyttig informasjon om:
- Ny lovnorm for idrettslag
- Oversikt over endringer i lovnorm for idrettslag
- Veileder til lovnorm for idrettslag

- Beskrivelse av hva idrettslaget skal gjøre for å implementere/oppdatere ny lovnorm: Lovnormer (idrettsforbundet.no)

 

Vi har i tillegg forsøkt å forenkle idrettslagets arbeid ved å lage en fargekodet lovnorm. Her har vi markert med farger hva idrettslaget må ta stilling til:

 • Gul utheving betyr at idrettslaget skal fylle inn et eller annet
 • Grå utheving gjelder kun allianseidrettslag og idrettslag i allianse. For de øvrige idrettslag kan grått felt slettes.
 • Rød utheving betyr at det er et krav. I praksis er det et krav å oppgi antallet styremedlemmer. Legg merke til at det ikke er rød markering på antallet varamedlemmer til styret. Det er altså ikke krav til å ha  varamedlemmer lenger.
  Bare for å poengtere: Det skal stå et eksakt antall styremedlemmer, evt varamedlemmer og medlemmer i kontrollutvalg og i valgkomite.
  Dette antallet skal fastsettes på årsmøtet, og ikke av tilfeldig valgkomite eller styre.
 • Grønn utheving gjelder kun de idrettslag som kan benytte «litt enklere» medlemsbetingelser. Dette henger sammen med at
  prøveordningen med "forenklet lovnorm" opphørte 31.12.2023 og erstattes av en bestemmelse om at alle idrettslag med medlemstall og omsetning under en bestemt terskel, skal unntas fra visse krav.
  For 2024 er terskelen følgende:
  • færre enn 100 medlemmer, og
  • mindre enn kr 300 000 i omsetning.
  Begge vilkårene må være oppfylt for at idrettslaget skal anses å være under terskelen.

For idrettslag som er under terskelen nevnt ovenfor har idrettstinget besluttet følgende: 
- Det skal være valgfritt å ha kontrollutvalg
- Det skal være valgfritt å ha valgkomité
- Antall styremedlemmer skal være valgfritt, men minst 3 medlemmer
- Det skal være valgfritt å ha underslagsforsikring
- Det skal være valgfritt hvordan idrettslaget vil organisere undergrupper
- Begge kjønn skal være representert i styrer, råd og utvalg.

Endringer i lovnorm – om idrettslaget skal være over eller under terskel – skal alltid foretas på et årsmøte (evt ekstraordinært årsmøte).

 

Vi anbefaler at lovnorm følges mest mulig som den står.
Avvik eller endringer skal godkjennes av Innlandet idrettskrets. Uten vår godkjennelse vil NIFs lov alltid gjelde foran idrettslagets lov.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med vår rådgiver Jørn Skjærvik, tlf 94164290.