Illustrasjon

Opprettar anleggsutval i Vestland idrettskrets

Styret i Vestland idrettskrets har satt ned eit anleggsutval beståande av 10 medlemmer med tilknytning til ulike idrettar. Utvalet er først og fremst eit rådgjevande organ for styret i saker knytt til idrettsanlegg og anleggsutvikling i Vestland.

I mandatet frå styret framgår det mellom anna at utvalet skal utarbeide forslag til nødvendige tiltak i idretten knytt til vedteken anleggsstrategi i Norges idrettsforbund og i Vestland idrettskrets.  

I dette arbeidet ligg mellom anna kartlegging av behov for anlegg og å synleggjere desse i samarbeid regionale og lokale organisasjonsledd i idretten inn mot offentlege myndigheiter. I dette arbeidet blir det viktig å kartlegge behova for dei litt større anlegga ein ikkje kan byggje i kvar kommune, ofte omtala som strategisk viktige anlegg. Målet er å få løfta desse behova inn i det idrettspolitiske arbeidet for å bidra til å flest mogeleg av desse blir realisert.  

I det idrettspolitiske arbeidet er det også ulike høyringar der det er viktig å kome med innspel for å sikre idretten i Vestland sine interesser. Her vil anleggsutvalet få ei viktig rolle for å gje styret eit godt grunnlag for gode vedtak som sikrar gode rammevilkår for god anleggsutvikling i Vestland. 

Oversikt over medlemmer i utvalet:

 Navn  Funksjon  Organisasjonsledd  Kommune 
Nils R Sandal  leiar  Styret Vestland idrettskrets /Breimsbygda IL  Gloppen 
Tone Stavland   medlem  Styret Vestland idrettskrets/Bremnes IL  Bømlo 
Annicke Bergh Monsen  medlem  Hordaland Svømmekrets, Bergens Svømme Club  Bergen 
Arnt-Inge Solvang  medlem  Hordaland Skøytekrets/Loddefjord IL  Bergen 
Aud Kari Isane  medlem  Sogndal IR/Balestrand IL, Sogn og Fj Friidrettskrins  Sogndal 
Kristin Stølen   medlem  Askøy IR/Østsiden Askøy FK  Askøy 
Lars-Idar Vegsund  medlem  Sunnfjord IR/Førde IL  Sunnfjord 
Petter Hylland  medlem  Brettforbundet/Bergen Skateboardklubb  Bergen 
Robert Hagen  medlem  NHF Region Vest/Askøy  Askøy 
Tore Thorsen  medlem  NFF Hordaland/IL Arna -Bjørnar   Bergen