Illustrasjon
Illustrasjonsfoto: Norges idrettsforbund

Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten – fordeling i Vestland

Ekstraordinære midler til inkludering av barn og ungdom som lever i lavinntektsfamilier er nå fordelt.

I vår vedtok Kulturdepartementet (KUD) å bevilge 125 millioner kroner til ekstra innsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Les Kulturdepartementets tildelingsbrev her

Av totalbeløpet, ble 115 millioner kroner fordelt til de største idrettsrådene - 12 av disse er i Vestland. De resterende 10 millionene er fordelt av idrettskretsene. Av de 10 millionene mottok Vestland 1.128.948 kroner til idrettslag i de øvrige kommunene i fylket. Disse midlene er nå fordelt basert på nevnte tildelingsbrev og etter tildelingskriterier vedtatt av idrettskretsstyret 20. juni 2023:

  • Beløp pr. kommune basert på vektet folketall.
  • Folketallet er vektet på bakgrunn av andel barn i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Innad i kommunene er det fordelt utfra medlemstall 6-19 år.
  • Små idrettslag justeres opp til 1000,-.

Se fordelingen her