Barneidrett temakveld

Temakveldar om barneidrett kan tilpassast idrettslaget sine behov. Tema kan til dømes vere barn og unge med usynlege behov, inspirasjon barneidrettsaktivitet eller idretten sine barnerettar og bestemmingar. Ta kontakt med oss med kva ynskje de har.

 

 

Inspirasjonskveld barneidrett er ei praktisk retta økt, med tips og råd til aktivitetar som inkluderer og fremjar meistring, fellesskap og trygge rammer på trening.

  • Målgruppe: Trenarar til barn i alderen 5-12 år.
  • Tidsramme: 2 - 2.5 time
  • Stad: Gymsal/hall innandørs eller utandørs. 
  • Utstyr: Treningskle/sko til innebruk eller treningskle/sko etter veret utandørs. 

Innhald: 

  • Kort om teorigrunnlaget: Idrettens barnerettar og bestemmingar om barneidrett og idrettens verdigrunnlag, samt barns utvikling, relasjon og meistring
  • Tips til aktivitetar som fremjar meistring, fellesskap og trygge rammer på trening
  • Tips til aktivitetar som inkluderer alle 

Idrettskretsen stiller med instruktør gratis. Det er fint om idrettslaget kan ordne med lokale til temakvelden. 

Trygge Utøvarar er ei ressursside for deg som vil lære meir om fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov. 

Trygge Utøvarar er utvikla i møtestaden Knutepunktet i Idrettsklynge Vest, og består av informasjon og tips både til instruktøren, idrettslaget og utøvaren. I tillegg er det utvikla kurs som idrettslag kan bestille til seg, ut frå kva tema ein ynskjer å lære meir om. 

Her er lenke til ressurssida Trygge Utøvarar. 

Her er lenke direkte til kurs med tema barn og unge med usynlege behov. 

Idrettskretsen kan halde faginnlegg eller ein arbeidsverkstad for foreldra i idrettslaget. Tema kan til dømes vere idrettens barnerettigheiter og bestemmelsar, verdiar eller det allsidige grunnlaget. Foreldreguiden utarbeidd av Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund kan gjerne også nyttast.

Ta kontakt med idrettskretsen, slik at vi får avklart behova til idrettslaget og lagt til rette for eit best mogleg innhald. Digitalt eller fysisk oppmøte. 

Kva er allidrett og korleis organisere best mogleg? Idrettskretsen kan kome med tips og råd, og døme på korleis idrettslag organiserer allidrettstilbodet. Viktig er også informasjon om stønadsordningar for oppstart eller utvikling av allidrett for barn og/eller ungdom. Kan gjennomførast digitalt eller med fysisk oppmøte. 

Følg med i kurskalenderen vår for neste digitale kurs eller ta gjerne kontakt om de ynskjer ein slik temakveld lokalt i idrettslaget. 

Ta gjerne ein kik på denne artikkelen om allidrett. 

allidrett_barn_jente_original_sort.png

Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnemne ein barneidrettsansvarleg. Rolla barneidrettsansvarleg kan du lese om her.

Idrettskretsen inviterer barneidrettsansvarlege i idrettslaga til fagleg påfyll og erfaringsutveksling gjennom årlege digitale temakveldar. Følg med i kurskalenderen vår for neste oppsett. Idrettskretsen lagar òg nyheitsbrev om barneidrett som alle registrerte* barneidrettsansvarlege mottek. 

*Registrert i idrettens database. 

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag