Trygghet for barn på trening

Hvordan sikre trygghet for barn på trening?

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Idretten har et ansvar å sikre at barn kan delta på aktiviteter i regi av idrettslaget uten frykt for å bli utsatt for ubehagelige hendelser eller ekskludering.

Idrettslaget har det overordnet ansvar for å sikre gode rutiner og retningslinjer som ivaretar barnets sikkerhet på trening og i konkurranser. Idrettens barnerettigheter ble revidert og vedtatt på Idrettstinget i 2019 og understreker viktigheten av barns ønsker og behov i utøvelse av aktiviteten sin. 

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Norsk idrett har nulltolleranse for enhver form for diskriminering og trakassering og idrettsforbundet har laget noen enkle verktøy for å håndtere situasjoner av mobbing og trakassering. 

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norges idrettsforbund har en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. 

Slik melder du i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten.  

Mobbing

Mobbing er en negativ handling fra en eller flere, rettet mot en annen. Denne negative handlingen blir gjentatt, skjer over tid, og kan på denne måten bli en systematisk krenking. Det er den som er mobbet som har rett til å definere om den har blitt utsett for en krenking, og det er trenere og ledere sitt ansvar å ta denne opplevelsen på alvor.

Se NIF sine sider om mobbing for å lese om hvordan idrettslaget skal forholde seg til mobbing, hvordan håndtere mobbesaker og annet informasjon som bidrar til gode rutiner i idrettslaget.