Kontingentkasser

Telemark idrettskrets har mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen til arbeid for å opprette og utvikle tilbud om kontingentkasser i kommunene i Telemark. Ønsker din kommune å være med på laget for å skape lavere barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter? Les videre her for å finne ut hvordan du kan gjøre det.

Kontingentkasser i kommunene i Telemark - hvorfor har idrettskretsen tatt initiativ til dette? 

Antall barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende. Tall fra SSB viser at det i Norge i dag er over 100.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det har vært en klar økning de siste tiårene fra 4% på slutten av 90-tallet til 10% i 2015.

Dette er et høyt tall og en urovekkende utvikling. Det er viktig at myndighetene og det sivile samfunn sammen tar grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstvilkår.

Økonomiske barrierer har konsekvenser for barn og unges deltagelse både i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til å ha en aktiv fritid med mening, men også tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskraft ovenfor lokalmiljøet. NOVA-rapport 10/2010 viser at barn og unge i lavinntektsfamilier har mye lavere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og deriblant idrettslige arenaer og dermed forsterkes opplevelsen av å ikke høre til. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst.

Barn er uten skyld, og som oftest uten mulighet til å endre sin situasjon på egenhånd. Det er behov for økt bevissthet om barns utenforskap og handlingskompetanse blant voksne for å sikre at alle barn og får mulighet til deltagelse.

Hva går prosjektet med kontingentkasser ut på?

Telemark idrettskrets søkte høsten 2018 om midler til å opprette og utvikle tilbudet om kontingentkasser i kommunene i Telemark, og mottok kr. 500.000,- til å igangsette dette arbeidet i 2019. 

I løpet 2019 etablerte vi kontingentkasser i 10 kommuner i Telemark og prosjektet ble ansett som en suksess. Av den grunn ønsket vi å fortsette og søkte ytterligere kr. 500.000,-, noe som ble innvilget. Vi vil arbeide med å få disse midlene ut til enda flere kommuner i 2020. Nedenfor kan du se hvordan din kommune kan bli med på ordningen. 

NB: Et sentralt poeng med søknaden er at kontingentkassene skal være en søknadsordning for deltakelse uansett hvilken type fritidsaktivitet det er snakk om. Kontingentkassa omhandler altså ikke kun idrettsdeltakelse, men også andre fritidsaktiviteter.

Hvilke kommuner har kontingentkasseordning og hvor finner jeg informasjon om disse? 

Her finner du siste oppdatert informasjon om kontingentkassene som er opprettet i kommunene i Telemark. 

Skien - All info om kontingentkassa i Skien

Porsgrunn - All info om kontingentkassa i Porsgrunn

Nissedal - All info om kontingentkassa i Nissedal

Fyresdal - All info om kontingentkassa i Fyresdal

Tinn - All info om kontingentkassa i Tinn

Seljord - All info om kontingentkassa i Seljord

Kragerø - All info om kontingentkassa i Kragerø - I gang, ta kontakt med kulturavdelingen i Kragerø kommune for mer info. 

Bamble - All info om kontingentkassa i Bamble (Kalt Bli Med-midlene i Bamble)

 - All info om kontingentkassa i Bø

Sauherad - All info om kontingentkassa i Sauherad

Hvordan blir din kommune med? 

Idrettskretsen har midler til fordeling i 2020, og vi fordeler disse ut i kommunene ut fra ett kriterie:

  • At kommunen setter av like mye av egne midler lokalt som de søker og mottar fra idrettskretsen. 

Dette vil si at dersom en kommune setter av kr. 50.000,- til dette vil man være i posisjon til å motta like mye fra midlene vi har mottatt av Gjensidigestiftelsen og dermed sitte med kr. 100.000,- til fordeling fra kontingentkassa i sin kommune. 

Kommuner som søker for andre året vil få mulighet til å søke 40% av den totale, lokale potten fra disse midlene.

Hvordan søker kommunen midler? 

Her beskrives hva som må være på plass for at kommunen skal søke midler til å opprette eller utvikle tilbudet om kontingentkasse. 

Hvordan gjennomfører kommunen dette lokalt?

Her beskrives det meste kommunen trenger å vite for å sette dette i stand lokalt.  

Maler - Informasjonsbrev ut i kommunen og søknadsskjema

Mal for informasjonsbrev

Mal for søknadsskjema 

Kontakt for søking, råd og veiledning

Telemark idrettskrets - kontakt dersom din kommune ønsker å bli med på ordningen

Mail: oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no

Telefon: 419 00 129