Kommunale fritidskasser er et viktig virkemiddel for å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltakelse.
Kommunale fritidskasser er et viktig virkemiddel for å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltakelse.

12 kommuner i Vestfold og Telemark fikk tilskudd til fritidskasser

15 millioner bevilget over ekstraordinært nasjonalbudsjett er nå fordelt. Midlene var forbeholdt kommuner og øremerket deltakelse i fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier.

Det er gledelig at flere kommuner i Vestfold og Telemark har søkt og fått innvilget ekstramidler til kommunale fritidskasser. Dette vil komme barn i lavintektsfamilioer til gode og bidra til at flere har mulighet til å betale kontingenter. 

Den søkandsbaserte ordningen ble forvaltet av Bufdir på vegne av Kultur og likestillingsdepartemetete. Søkandene ble vurdert på bakgrunn av de prioriteringer og rammer for fordeling av midler som er fastsatt i rundskriv 26/2023. I fastsettelsen av størrelsen på tilskuddet har det blitt tatt utgangspunkt i antallet barn og unge i lavinntektsfamilier i kommunene/bydelene i Oslo, størrelsen på bevilgningen og antallet søknader som er innkommet.

Bufdir har prioritert søknader fra kommuner og bydeler med høyest antall barn i lavinntektsfamilier. I tillegg har de vurdert kvaliteten på søknaden og lagt vekt på i hvilken grad søknaden oppfyller tildelingskriteriene.

Basert på en beregningsmodell som tar hensyn til antall barn i lavinntekt i kommunen, bevilgning og omsøkt beløp, har Bufdir fordelt midlene til de 100 kommunene/bydelene med høyest antall barn i lavinntektsfamilier.