kontroll styring.jpg

Veileder for kontrollutvalg

Fra 2020 skal alle idrettslag og idrettsråd velge et kontrollutvalg på årsmøtet. Vi blir ofte spurt om hvilke oppgaver og mandat et kontrollutvalg har. Her er en veileder.

Kontrollutvalg
Alle idrettslag skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.

Maler, veileder og sjekklister for kontrollutvalg:

Les også: Verktøykasse for å holde styr på økonomien i en klubb eller idrettslag.