aktivportalen.jpg

Aktiv Fritid For Alle

Kultur, sosiale og fysiske aktiviteter, friluftsliv og naturopplevelser er viktig for befolkningens helse og livskvalitet. Her har frivilligheten en stor betydning. Med denne verktøykassen ønsker vi å styrke frivilligheten i Møre og Romsdal og øke deltagelsen i fritidsaktiviteter.

«Aktiv fritid for alle» har som hovedmålsetting å øke deltagelsen i fritidsaktiviteter og gjøre fritidsaktiviteter lettere tilgjengelig for alle.  Vi ønsker å bidra til en meningsfull fritid og god helse for den enkelte gjennom opplevelsen av trivsel, glede, inkludering og deltakelse. Både som aktiv og frivillig.

Møre og Romsdal idrettskrets, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Møre og Romsdal skikrets, DNT Romsdal og Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal står bak prosjektet «Aktiv fritid for alle» (AFFA) og jobber til daglig med tilrettelegging av tilbud/tiltak der frivillighet står sentralt.

Verktøyene til «Innsats for andre», «Kurs i frivillighet og dugnad» og «Fritidsvenn» er utviklet av organisasjonene bak AFFA. Dette er gjort med økonomisk støtte fra Voksenopplæringsforbundet Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og i samarbeid med prosjektet «Utløse frivilligressursen for god folkehelse for alle» i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal.

Verktøyene er gratis å ta i bruk og vi anbefaler at de tilpasses lokalt. Målgruppen vil variere i de ulike verktøyene, men felles er at dette er verktøy som anbefales til lag og organisasjoner, frivilligsentraler og kommuner i Møre og Romsdal.

 

Valgfaget «Innsats for andre»

Inneholder et forslag til årshjul som er i tråd med læreplan for valgfaget «innsats for andre». Kursprogram med forslag på tema og kontaktpersoner i Møre og Romsdal og brosjyre.

Mål: Ungdom får allsidig kunnskap om frivillighet, frivillighetens verdi for samfunnet og muligheter, gjennom valgfaget «Innsats for andre» som tilbys i ungdomsskolen. Tilby kursmoduler og forslag på valgmuligheter for praksis.

Kurs i frivillighet og dugnad

Inneholder kursprogram og brosjyre, samt PP om frivillighet og dugnad i idrett og friluftsliv.

Mål med kurset:

  • Kursdeltageren får informasjon og kunnskap om dugnad og frivillighet i Norge og med lokal tilpasning til klubb og/eller organisasjon.

Målgruppe:

  • Familier med minoritetsbakgrunn.
  • Familier/personer som har lite kunnskap om frivillighet og dugnad innen idrett og friluftsliv.

Kursene har flerbruk; i barnehage, skole, flyktningetjenesten og voksenopplæringen, klubber og organisasjoner.

Fritidsvenn

Inneholder forskjellige verktøy for å etablere ordningen Fritidsvenn og ett samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. Verktøykassen inneholder det du trenger for oppstart, rekruttering, kurs, kobling og ivaretagelse av frivillige.

En fritidsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en person eller en gruppe. Med en fritidsvenn kan en person eller gruppe få mulighet til å:

  • starte med en fritidsaktivitet
  • fortsette sine vanlige fritidsaktiviteter
  • komme til fritidsaktiviteten (transport)

Klubb/lag/frivilligsentraler/kommuner kan etablere ordningen Fritidsvenn. Det følger med en veileder og vi anbefaler å sette ned en lokal arbeidsgruppe som er ansvarlig for hele prosessen. Samarbeid mellom partene kan gjerne forankret i en samarbeidsavtale.