Forprosjekt

Forprosjektet skal avklare viktige forhold rundt Innlandsidretten sin situasjon og fremme viktige spørsmål og definere tiltak som kan optimalisere Innlandsidrettens møte med fremtiden.

Forprosjektet skal tjene som utgangspunkt for videre oppfølging av de umiddelbare og fremtidige utfordringer som har blitt avdekket for Innlandsidretten, og vil samtidig gi viktige utfyllende bidrag og innspill til NIF sentralt og andre sentrale organisasjoner for idretten, omkring Idrettsinnlandets utfordringer og behov.

Hensikt med forprosjektet
Hensikten med forprosjektet er å oppnå en situasjonsbeskrivelse knyttet til de utfordringene og endringskravene som idretten i Innlandet opplever, spesielt i lys av koronapandemien. Denne beskrivelsen skal kunne nyttes i videre prosjekt(er) og til å definere tiltak som kan bidra til å løse fremtidens utfordringer for Innlandsidretten.

Målsetninger med forprosjektet
Overordnet målsetning med forprosjektet, vil være å oppnå en situasjonsanalyse og overordnet kartlegging av hvilke endringskrav som idretten selv opplever å stå ovenfor for å kunne drive aktivitet. Covid-19 har bidratt til å synliggjøre en rekke utfordringer for idretten. Med å ta utgangspunkt i de erfaringer vi har med problemstillinger, utfordringer og konsekvenser av Covid-19, kan vi også få kunnskap om hva som skal til for å løse fremtidige utfordringer for og i idretten.

Innvilget tilskudd
Innlandet Fylkeskommune har bidratt med midler til forprosjekt Idretten i Innlandet – inn i en ny tid. Det er bevilget 75 000 kr til Innlandet Idrettskrets for gjennomføring av forprosjektet.

Sentrale aktiviteter i forprosjektet

 1. SWOT-analyse i arbeidsgruppe
 2. Innspill fra et utvalg organisasjonsledd - spørreundersøkelse
  - Utvalg fleridrettslag
  - Utvalg særidrettslag
  - Utvalg idrettsråd og særkretser/regioner 
 3. Intervjuer utvalg idrettsledere
  - Idrettslag
  - Idrettsråd
  - Særkrets/Region
 4. Utforming av rapport med situasjonsanalyse og forslag til tiltak, i tillegg til forslag om forhold som må undersøkes nærmere
Pål Erik Heimstad
Pål Erik Heimstad
Rådgiver

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller innspill til forprosjektet!