Bakgrunn

Idretten speiler samfunnet og de utfordringer som samfunnet står overfor påvirker også idretten. 2020 har vært annerledesåret og Covid-19 med den påfølgende pandemien har avdekket at idretten kan står overfor store utfordringer for å kunne sikre god aktivitet og aktivitetsutvikling for medlemmene i fremtiden.

Pandemien har medført økte organisatoriske krav og vist oss at behovet for økt arbeids- og dugnadsinnsats som stilles til en frivillig organisasjon i en krisesituasjon er betydelig. Samtidig ser vi at samfunnet har høye forventninger til at frivilligheten skal ta stilling til og tilby løsninger på en rekke problemstillinger som egentlig er samfunnsutfordringer, eksempelvis ivaretakelse av psykisk og fysisk helse.

Innlandet idrettskrets anerkjenner at de utfordringer som idretten har kjent på som en følge av pandemien, ikke vil forsvinne med pandemien. Pandemien kan få sin løsning, men økte krav og forventninger til idretten vil ikke forsvinne. Fremtidens idrett vil kreve mer av idrettsorganisasjonen og frivilligheten. Det er derfor viktig at det blir satt søkelys på både utfordringer i et fremoverrettet perspektiv, slik at idrettsorganisasjonen kan ta lærdom - og jobbe målrettet - for å forberede seg i henhold til de krav og forventninger som venter oss i fremtiden.

Scenarioarbeid og forprosjekt
Norges idrettsforbund har igangsatt et scenarioarbeid for idrettsorganisasjonen som skal se på langtidseffektene av koronasituasjonen for norsk idrett. Innlandet idrettskrets anser det som viktig å ta problemstillingen ned til det regionale nivået, for å ta stilling til hva slags problemstillinger og utfordringer som er størst i vår region. Idrettskretsen ønsker derfor å starte et arbeid som aktivt tar stilling til Innlandsidrettens fremtid.

Vinteren 2020/2021 settes det dermed i gang et forprosjekt som skal søke å gi innsikt i situasjonen for Innlandsidretten, med søkelys på krav og utfordringer. I praksis vil forprosjektet også ta utgangspunkt i konkrete erfaringer med koronapandemien.