Metode

Innovasjonsmetodikk ligger til grunn for arbeidet

Styrket frivillighet har hatt som mål å tilnærme seg problemstillingen innovativt. Det ble lagt til grunn at man skulle arbeide etter en innovasjonsmetodikk, som gjerne skiller seg fra vanlig utviklingsarbeid ved at man ikke vet hvordan løsningen vil se ut når en starter opp arbeidet. 

Det blir lagt til grunn at utvikling av dagens løsninger ikke kommer til å svare på utfordringene som vi står overfor. 

Metoden - steg for steg

1. Forberedelse og oppstart. Innhente opplysninger om mulige samarbeidspartere og målgruppe for prosjektet/arbeidet.

2. Kartlegge behov. Finne ut hva som er de reelle behovene til målgruppen og samarbeidspartnerne i prosjektet.

3. Utforme innovasjonsspor. Designe et forslag til løsning på problemene eller behovene.

4. Forankre og sikre ressurser. Innhente ressurser til testing av løsninger.

5. Teste og evaluere. Pilotere noen løsninger i et tidsrom. Evaluere hvordan disse fungerer, gjøre eventuelle endringer frem til man finner løsning som svarer ut behov godt.

6. Innføre og spre. Vi setter de fungerende løsningene ut i live. Viderefører kunnskapen til tilsvarende behov/problemer.

Forprosjektet har vært konsentrert rundt punkt 1 - 4. I et kommende pilotprosjekt vil punkt 4-6 bli fulgt opp.