Likestilling.png

Kunnskap

Kunnskapsutvikling er et av flere tiltak som er igangsatt gjennom Prosjekt Likestilling

Produsere mer kunnskap
Paralellt med andre tiltak i Prosjekt Kjønnsbalanse (som hører til Løp 1 i prosjektet) arbeides det med kunnskapsutvikling. Dette gjøres i første rekke ved analyse av data fra trenerundersøkelsen ProCoN (Profiling Coaches of Norway) 2018, samt kvalitative dybdeintervjuer med trenere og ledere fra innlandsidretten.

Hensikt:
Gi sikker viten om hva som er utfordringsbildet lokalt, slik at vi kan utvikle flere konkrete og treffende tiltak.

Samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet/Østlandsforskning.

Status: Rapport foreligger.