Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjønnsbalanse er mulig!

Banner_Prosjekt Likestilling2.jpg
Organisasjoner som samarbeider om Prosjekt Likestilling

Samarbeidet med Høgskolen i Innlandet/Østlandsforskning har gitt resultater i form av at kunnskapsgrunnlag for videre arbeid.

 

Samarbeidet med Høgskolen i Innlandet/Østlandsforskning rundt Prosjekt Likestilling har båret frukter. Tonje Lauritzen, Asbjørn Kårstein og Magnhild Medgard overrakte i oktober 2019 en rapport til Hedmark idrettskrets m/samarbeidspartnere i Prosjekt Likestilling, som skal fungere som et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid og aktiviteter med kjønnsbalanse i Innlandsidretten.

Kunnskapsgrunnlaget er en kartlegging av likestilling i norsk idrett, med fokus på den regionale situasjonen:
- Litteraturstudier
- Resultater fra «Treneren i norsk idrett – en nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen».
- Intervjuer med kvinner og menn i idretten i Hedmark og Oppland

Anbefalinger

Rapporten konkluderer med flere anbefalinger for Innlandsidretten. Det understrekes at tiltak må iverksettes på flere nivå rundt kvinnene, og også overfor menn. Disse må sees sammenheng med det andre som også skjer i særforbund, særkretser og idrettslagene, deriblant de verdier og normer som dominerer i organisasjonene. 

Samhandling og koordinering av tiltak fra idrettskrets og særkretser- og regioner vil bidra til at tiltakene forsterker hverandre, styrker sammenhengen og til at prosessene trekker i samme retning. 

Vi må implementere tiltak og følge disse opp i et lengre tidsperspektiv. For mange tiltak blir for kortsiktige til å oppnå ønsket effekt.

Suksesskriterier og barrierer

Rapporten omtaler suksesskriterier og barrierer for kvinnelig deltakelse. Her fremheves følgende:

- Forklaringene ved lav kvinneandel knyttes til individuelle forhold ved kvinnene, typisk manglende selvtillit, mestringstro og trygghet.
- Selvtillit, mestringstro og trygghet påvirkes av forhold utenfor kvinnene selv.

For å svare på dette må tiltak må iverksettes på ulike nivå fra organisasjonens side. Oppgaven blir dermed å finne tiltak på alle nivåer i idretten for å addressere problemstillingen.

Konkrete tiltak
Rapporten diskuterer konkrete tiltak som kan iverksettes for å følge opp problemstillingene som er nevnt. Her skilles det på mellommenneskelige og organisatoriske/strukturelle tiltak:

Mellommenneskelige
- Mentorordninger for direkte oppfølging og støtte til enkeltpersoner

Organisatorisk og strukturelt
- Direkte rekrutteringsstrategi – oppfordre og tilby
- Nettverk for kvinner
- Trener- og lederkurs for kvinner
- Tilrettelegging, eks.: trener- og lederteam
- Arbeide med utvikling av organisasjonskultur 
- Bruk og synliggjøring av rollemodeller
- Språkbruk – ikke kvinnelig trener/leder som noe annet enn trener/leder.     Unngå å "kjønne" rollene. 

-LAST NED RAPPORTEN HER-