Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prosjekt Likestilling

Logo Prosjekt Likestilling_4.png

Prosjekt Likestilling er et lokalt initiativ som gjennom kunnskap og konkrete tiltak skal bidra til en mer likestilt innlandsidrett.

 

Idretten speiler samfunnet og problemstillinger knyttet til Likestilling er dermed minst like aktuelle i idretten som i øvrige deler av samfunnet vårt.

En rekke studier og rapporter viser at kvinner er svært underrepresentert i flere roller når vi ser idrettsorganisasjonen under ett. Selv om tallene varierer fra forbund til forbund og vi har noen idretter som er dominert av kvinner, så er virkelighetsbildet tydelig: I underkant av 1/3 av sentrale lederroller i idretten besittes av kvinner. Vi vet at en større andel kvinner enn menn med relevant trenerutdanning og erfaring, ikke får relevante trenerjobber/engasjement.

Denne siden vil fungere som landingsside for aktuell informasjon/nyheter fra Prosjekt Likestilling, som gjennom kunnskapsbaserte og målrettede tiltak søker en mer kjønnsbalansert Innlandsidrett.


  Innlandet kan i likhet med resten av norsk idrett vise til dårlig statistikk når det kommer til kvinnelig deltakelse i ledende roller. Selv om den aktive idretten er svært nær kjønnsbalanse, så mangles en dimensjon ved at den kvinnelige deltakelsen er så lav (under 1/3 i toppledelse i idrettslaget og under 10 prosent i trenerrollen all idrett samlet).

  Prosjektet forventer og anerkjenner, at en mer likestilt idrett krever både endring av praksis og endring i kultur. Endring av praksis kan gjøres forholdsvis raskt, men endring av kultur tar lengre tid. Prosjektet har pr. i dag en tidslinje som strekker seg til 31.12.2025. Ved prosjektslutt forventes det at tiltak og oppfølging er satt i ordinær drift. Dette er dermed en langsiktig satsning fra Hedmark idrettskrets med samarbeidspartnere.

  Prosjekt Likestilling eies av Hedmark idrettskrets og har sin hovedfinansiering fra Hedmark Fylkeskommune.

  Flere store organisasjoner og kompetanseinnehavere fra Innlandet (se samarbeidspartnere) er engasjert i prosjektet, som har som mål å produsere og formidle mer kunnskap og øke fokuset på likestilling, samt konkret bidra til en økning i antallet kvinnelige ledere og trenere i innlandsidretten. Prosjektet skal i neste fase søke samarbeid med idrettslag og særkretser for å oppnå prosjektmålene.

   

  NYHET! Startskuddet for Mentorprogrammet Idrettsledere Innlandet gikk lørdag 2. november under Idrettshelga Innlandet 2019. 10 adepter er paret opp med hver sin mentor og skal arbeide med egne utviklingsmål de neste 10 månedene.

  NYHET! Samarbeidet med Høgskolen i Innlandet/Østlandsforskning har båret frukt. Tonje Lauritzen, Asbjørn Kårstein og Magnhild Medgard overrakte i oktober 2019 en rapport til Hedmark idrettskrets m/samarbeidspartnere i Prosjekt Likestilling, som skal fungere som et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid og aktiviteter med kjønnsbalanse i Innlandsidretten.

   

  Følgende organisasjoner er pr. i dag aktive samarbeidspartnere i Prosjekt Likestilling:

  • Oppland idrettskrets
  • Likestillingsenteret
  • Høgskolen i Innlandet
  • Norsk Tipping
  • Hedmark Fylkeskommune

  Samarbeidspartnerne representerer også i prosjektets styringsgruppe - se eget kapittel om prosjektets organisering.

  Støttespillere:

  • Norges Idrettsforbunds sentraladministrasjon

  Prosjektet skal gi kunnskap om Hedmark og Oppland (Innlandet) i likestillingsspørsmålet, som sammen med etablert viten, videre skal gi grunnlag for konkrete tiltak for å øke kvinnelig deltakelse og involvering i Innlandsidretten.

  I prosjektets idéfase ble det skissert en prosjektbeskrivelse som delte prosjektaktivitetene inn i en forprosjektfase og en hovedprosjektfase. Forprosjektfasen skal i korte trekk gi et kunnskapsgrunnlag og definere tiltak. Hovedprosjektfasen skal iverksette tiltak, oppfølging og evaluering.

  Prosjektbeskrivelsen lå til grunn for søknad om prosjektmidler til Hedmark Fylkeskommune.

  Du  kan laste ned prosjektbeskrivelsen her.

  Prosjektbeskrivelsen har definert flere målsettinger, generelle og konkrete. Det er viktig å understreke at målene i noen grad kan bli mer avgrenset, endret eller ytterligere konkretisert ettersom prosjektet tilegner ny kunnskap.

  Effektmålene skal beskrive hvilke langsiktige effekter eller gevinster som oppnås av henholdsvis forprosjekt og hovedprosjekt. Følgende effektmål er definert:

  - Antallet kvinner som deltar i trenerkurs fordobles i løpet av prosjektperioden (målt i totalt antall fordelt på de ulike kurstilbudene frem til 2025). Målsetting gjelder de særidretter som tas inn i trenerdel av prosjektet. To (2) særidretter inviteres inn i prosjektet i 2019.

  - Ved endt hovedprosjektperiode skal andelen kvinnelige trenere i de utvalgte idrettene økes med 20 prosent (alle nivåer).

  - Ved endt hovedprosjektperiode skal antallet kvinnelige styreledere i idrettslag/klubber i Innlandet øke til minimum 40.0%.

  - Ved endt hovedprosjektperiode skal man kunne observere signifikant positiv endring i idrettsorganisasjonens holdning til kvinnelige ledere.

  - Ved endt hovedprosjektperiode skal man kunne observere en signifikant positiv endring i aktives holdning til det å ha kvinnelig trener.

  - Ved endt hovedprosjektperiode skal man kunne observere en signifikant positiv endring i kvinners ønsker og motivasjon til å påta seg leder- eller trenerverv innen idretten.

  Resultatmålene skal beskrive hvilke konkrete målsettinger som er oppnådd når prosjektet er sluttført. Etter endt forprosjekt skal følgende resultatmål være nådd:

  - Kartlegginger gjennomført for å finne nåsituasjonen.

  - Gjennomført organisasjonsrettet tiltak for idrettsorganisasjoner i alle ti regioner i Innlandet.

  - Gjennomført holdningsendrende tiltak rettet mot trenermiljø i alle ti regioner i Innlandet.

  Prosjektet har endret faseinndelingen siden oppstart, ved at prosjektet nå ikke er strengt inndelt i en forberedelsesfase (kalt forprosjekt i prosjektbeskrivelse) og gjennomførings- og oppfølgingsfase (kalt hovedprosjekt i prosjektbeskrivelse).

  Aktivitetene, fremgangen og evaluering av arbeidet foregår nå paralellt med ny kunnskapsutvikling, ved at det er aktivert et løp (L1) med tidlige tiltak, samtidig som vi har et annet løp (L2) gående som ivaretar videre kunnskapstutvikling og utforming av nye målrettede tiltak og oppfølging.

  Om fasene
  L1 (Løp 1) - inneholder tiltakene 1) etablering av nettverk for kvinnelige idrettsledere i Innlandet, og 2) Mentorordning for kvinner i innlandsidretten. 
  Kvinnelige idrettsledere er her definert som kvinner som innehar eller nylig har innehatt sentrale lederroller i idrettslag.

  L2 (Løp 2) - inneholder kunnskapsutvikling i form av å sammenfatte studier og rapporter, videre bearbeidelse av data fra trenerundersøkelsen ProCoN 2018 og et kvalitativt studie (i liten skala) av kvinner fra idrettsinnlandet.

  Illustrasjon og tidslinje
  Se illustrasjonen for aktuelle aktiviteter i Prosjekt Likestilling og tidslinje for disse i 2019:


  Illustrasjon av prosjektløpene i Prosjekt Likestilling

   

  Følgende tidlige tiltak er igangsatt i Prosjekt Likestilling pr. februar 2019:

  1) Nettverk for kvinnelige ledere i Innlandet
  Det skal etableres et nettverk for kvinner som innehar eller nylig har innehatt sentrale roller i innlandsidretten, på idrettslags-, krets eller forbundsnivå.

  Hensikt:
  - etablere en kompetanseutvikling- og nettverksbyggingsarena for kvinner i innlandsidretten.
  - gi fokus og synliggjøre problemstillinger om likestillingsspørsmål.
  - rekruttere til mentorordning og finne ressurspersoner som kan bidra til videreutvikling av nettverket over tid.

  Samarbeidspartnere: Oppland idrettskrets, Likestillingssenteret, Østlandsforskning, Hedmark Fylkeskommune og Norsk Tipping.

  Status: Igangsatt. Andre samling avholdt under Idrettshelga Innlandet 2019. Nettverket er åpent for alle kvinner med rolle i Innlandsidretten.


  2) Mentorprogram for kvinner i innlandsidretten
  Prosjektet skal utvikle og etablere en mentorordning som skal tilbys et utvalg kvinner i innlandsidretten.

  Mentorordningen sin hensikt:
  - tilby støtte for å fremme personlig utvikling hos invividet
  - aktiv veiledning for å sette og nå utviklingsmål
  - øke motivasjon og trygghet for å ta sentrale roller i idretten
  - rekruttere til nettverk for kvinnelige ledere

  Samarbeidspartnere: Oppland idrettskrets og Likestillingssenteret.

  Status: Igangsatt lørdag 2. november 2019. Består av tre felles fagsamlinger i tillegg til samarbeid med mentor. 

  3) Produsere mer kunnskap
  Paralellt med tiltakene som er nevnt over (og som hører til Løp 1 i prosjektet) arbeides det med kunnskapsutvikling. Dette gjøres i første rekke ved analyse av data fra trenerundersøkelsen ProCoN (Profiling Coaches of Norway) 2018, samt kvalitative dybdeintervjuer med trenere og ledere fra innlandsidretten.

  Hensikt:
  Gi sikker viten om hva som er utfordringsbildet lokalt, slik at vi kan utvikle flere konkrete og treffende tiltak.

  Samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet/Østlandsforskning.

  Status: Rapport foreligger.

  4) Utvikle kurs for valgkomiteer og styrer
  Idretten må øke fokus og kunnskap omkring rekruttering av de rette til å ta videre. I et kjønnsbalanseperspektiv er det veldig viktig at idrettslagene jobber godt og riktig med rekruttering.

  Hensikt:
  Gi større innsikt og forventning til rekrutteringsarbeidet i Innlandsidretten.

  Samarbeidspartnere: Oppland idrettkrets.

  Status: Til ferdigstilling.

   

   

   

   

  Prosjektet eies av Hedmark idrettskrets (Innlandet idrettskrets fra 1.1.2020) og er organisert med styringsgruppe og administrasjon/arbeidsgruppe. I tillegg er det definert interessepartnere som kan komme til å spille en aktiv rolle underveis i prosjektet.

  Styringsgruppe
  Hedmark idrettskrets v/ Tina Thorsen (leder)
  Oppland idrettskrets v/ Tore Stubrud
  Hedmark Fylkeskommune v/ Jørn Øversveen
  Høgskolen i Innlandet v/ Gunnar Slettaløkken Falch
  Likestillingssenteret v/ Goro Ree-Linstad
  Norsk Tipping v/ Randi Helene Røed

  Arbeidsgruppe

  Hedmark idrettskrets v/ Pål Erik Heimstad
  Oppland idrettskrets v/ Jørn Gunnar Skjærvik

  Interessepartnere og øvrige støttespillere

  • Norges idrettsforbunds sentraladministrasjon
  • SPINN og Nettverk idrett

  Prosjektbeskrivelsen lå til grunn for søknad om prosjektmidler til Hedmark Fylkeskommune, en søknad som ble behandlet og innvilget av fylkesrådet. Hedmark idrettskrets ble innvilget er prosjekttilskudd på kr. 400 000 for årene 2018 og 2019.

  Hedmark idrettskrets bidrar med midler fra egenkapital. Alle aktører i prosjektarbeidet bidrar betydelig til prosjektet med bruk av egentid.

  Hedmark Fylkeskommune og Norsk Tipping har bidratt til prosjektet ved fasilitering av arbeidsprosesser i prosjektet.

  Høgskolen i Innlandet vil frigjøre kapasitet og kompetanse til videre kunnskapsutvikling, som utgjør kunnskapsgrunnlaget for kommunikasjon, utvikling og oppfølging av nye tiltak ut mot innlandsidretten.

  Prosjektet har i skrivende stund sikret finansiering av arbeid og tiltak frem til 1.1.2020.

  Prosjektet følges til daglig opp av arbeidsgruppa og Hedmark idrettskrets sin administrasjon.

  Ønsker du å vite mer eller har andre henvendelser som er relevante for prosjektet - kontakt:

  Pål Erik Heimstad
  Hedmark idrettskrets
  Telefon: 91360580
  Epost: palerik.heimstad@idrettsforbundet.no