Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Fordeling av innsatsmidler til Innlandsidretten

Kulturdepertementet (KUD) vedtok tidligere i år å bevilge 125 millioner kroner til ekstra innsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Midlene fordeles av idrettsråd og idrettskretser etter føringer gitt i tildelingsbrev fra KUD og Norges idrettsforbund.

Bevilgningen er to-delt:

  1. Kr 115 millioner ble fordelt til de kommuner med størst prosentvis andel barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier, vektet i forhold til antall barn i kommunen. Disse midlene fordeles av det enkelte idrettsråd.
  2. Kr 10 millioner ble fordelt til landets respektive fylker basert på antall barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Disse midlene fordeles av idrettskretsene.
    Målgruppe for tildeling er barn og unge 6-19 år.

 

Her følger en oversikt over hvordan fordeling av midler er behandlet i Innlandet

1. KUD sin fordeling medførte midler til 10 kommuner i Innlandet, med et samlet beløp på kr 5.931.835

Idrettsrådet fordeler midlene til idrettslag i sin kommune. 

Elverum                           kr 873.655
Kongsvinger                     kr 839.836               
Gjøvik                              kr 834.200 
Hamar                             kr 815.036         
Ringsaker                        kr 695.542     
Stange                            kr 654.959  
Lillehammer                     kr 378.772         
Gran                               kr 332.934  
Vestre Toten                    kr 270.551          
Østre Toten                     kr 233.350

 

2. Av de 10 millionene som ble tildelt landets fylker, mottok Innlandet Idrettskrets kr 1.652.711 til fordeling i Innlandet

De 10 kommunene som fikk midler direkte fra KUD holdes utenom denne potten.
Idrettskretsens ønske er å «treffe best mulig» med disse innsatsmidlene, slik at midlene kommer til de idretter og de idrettslag som med størst sannsynlighet har flest barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier.
Samtidig er det et ønske om at de idrettslag som mottar midler får et beløp av en viss størrelse, for å kunne bidra med innsats som "monner" ihht føringene.
 
Etter politisk behandling i idrettskretsens styre, ble følgende kriterier vedtatt:

a. Kommuner med barn i vedvarende lavinntektsfamilier som overstiger 12% skal motta midler, basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) pr 2021.

18 kommuner i Innlandet har 12% eller flere barn i vedvarende lavinntektsfamilier. Beløp til den enkelte kommune fordeles pr antall barn i vedvarende lavinntektsfamilier (SSB pr 2021).

b. De idrettslag med flest barn og unge mottar støtte. Derfor settes en grense på minimum kr 5.000 for de idrettslag som skal motta midler. Idrettslag med barn og unge som ville mottatt under kr 5.000, vil dermed ikke motta noe tilskudd.

 

Innlandet idrettskrets sin fordeling omfatter følgende 18 kommuner utfra kriterier nevnt over:  

Eidskog, Etnedal, Grue, Løten, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-Odal, Nordre Land, Rendalen, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Tolga, Trysil, Vang, Våler, Øyer og Åsnes.

Se fordeling pr idrettslag her: Fordeling innsatsmidler 2023

 

 

Les mer om tildeling og kriterier her: Status på fordeling av 125 millioner kroner til idrettslag for å inkludere barn og ungdom (idrettsforbundet.no)