Reisestøtte

Søknad om reisestøtte idrettskretsting 2022

Representanter til kretstinget i Innlandet Idrettskrets kan søke refusjon for utgifter til kjøring/transport til/fra idrettskretstinget - såfremt eget organisasjonsledd ikke dekker reisen.
Ordningen er begrenset oppad til kr 15.000, - totalt for alle representanter.

Ordningen er slik – basert på alle innleverte reisestøtteskjema:
• Kilometersats framkommer ved å fordele bevilget kr 15.000 på det totale
antallet kilometer det er innlevert kjørelister fra representantene
• Maksimal kilometersats kr 3,50
• Representantene får da utbetalt for antall kilometer iht beregnet
kilometersats oppad til kr 3,50 pr kilometer

SØKNADSSKJEMA

Fyll ut nødvendige opplysninger i skjemaet og send det til: Jorn.Skjarvik@idrettsforbundet.no INNEN 20. MAI 2022.