Norges idrettsforbunds visjon, formål og verdier ligger til grunn for de etiske levereglene. De er en viktig rettesnor og et grunnlag for å tydeliggjøre hva og hvem norsk idrett er, og hva som gjør idretten verdifull og unik. Levereglene gir oss et felles grunnlag for å bygge tillit, stolthet og fellesskap, og gir felles rammer og retning for hele vår virksomhet.

De etiske levereglene ble vedtatt av Idrettstinget i 2021 og gir klare forventninger til hvordan vi alle skal oppføre oss som medlemmer, frivillige, tillitsvalgte, ansatte, utøvere og tilskuere i idretten. Levereglene skal være en felles rettesnor for våre handlinger hver dag, i stort og smått.

1

En inkluderende og likeverdig idrett

Idretten skal være en inkluderende arena der alle er like mye verdt, føler tilhørighet og opplever gjensidig respekt. Vi skal speile mangfoldet i samfunnet og aksepterer ikke negativ diskriminering. Alle skal, uansett forutsetninger og ambisjoner, få delta i og påvirke beslutninger som gjelder dem.

Les mer
2

En trygg idrett

Idretten skal være en trygg arena hvor vi tar vare på hverandre og alle blir sett, hørt og kan være seg selv. Vi har nulltoleranse for alle former for mobbing, trakassering, vold og overgrep. 

Les mer
3

En ærlig idrett

Idretten skal være en arena hvor vi er ærlige, redelige og har god rolleforståelse. Vi vurderer egen habilitet, viser vilje og evne til å drøfte etiske dilemma, og har rom for diskusjon og uenighet i åpenhet.

Les mer
4

En rettferdig idrett

Idretten skal være en rettferdig arena uten juks eller manipulering hvor alle opplever fair play og respekt for resultater. Vi sier nei til goder og fordeler som kan oppfattes som utilbørlige og setter ikke penger på egne kamper og konkurranser.

Les mer
5

En sunn idrett

Idretten skal bidra til deltakelse for flest mulig lengst mulig, og en sunn utvikling av hele mennesket. Vi skal fremme fysisk og mental helse gjennom lek, mestring og fellesskap, et positivt forhold til mat, kropp og vekt, og et idrettsmiljø som setter helse foran prestasjon.

Les mer
6

En ren idrett

Idretten skal være ren, fri for doping og rus. Vi vil ha en idrett med like konkurransevilkår uten manipulering og uredelighet.

Les mer
7

En demokratisk idrett

Idretten skal bygge på demokratiske prinsipper der alle medlemmer har rett til å være med, til å uttrykke seg og bli tatt på alvor. Vi viser lojalitet til demokratiske prosesser og fattede vedtak, samtidig som vi beskytter mindretallet.

Les mer
8

En åpen idrett

Idretten skal være en åpen organisasjon med tilgjengelig informasjon om vedtak og prosesser. Vi fremmer samhandling, læring og delingskultur, og lytter til hele organisasjonen gjennom dialog, medvirkning og høringer.

Les mer
9

En godt styrt idrett

Idretten skal være en organisasjon som vektlegger etiske standarder, godt styresett, og bærekraftige løsninger. Vi forvalter fellesskapets ressurser med respekt, jobber mot korrupsjon og tar hensyn til klima og miljø i all vår virksomhet. 

Les mer
Verdier verdt å kjempe for!

Verdier verdt å kjempe for!

Norge skal ikke kun utmerke seg på idrettsarenaen, men også som en tydelig og engasjert stemme i det internasjonale idrettssamarbeidet. Les mer om norsk idretts internasjonale strategi for å fremme idrettens verdier og samfunnsrolle.

Les mer