Innhold i dette kapittelet

«Idrettsglede for alle» er visjonen til norsk idrett. Visjonen er inkluderende - alle betyr ikke noen av oss, alle betyr alle. Ingen som ønsker å delta skal utelukkes. Økonomi skal ikke begrense deltakelsen, heller ikke mangel på anlegg; kjønn skal ikke avgjøre hva man kan bli eller være med på. Ingen skal trakasseres eller ekskluderes på bakgrunn av eksempelvis landbakgrunn, funksjonsnedsettelse, alder eller seksuell orientering. Vår idrett skal være preget av likestilling og likeverd, og at alle medlemmer har lik verdi. Vi vil at alle skal ha like muligheter til å delta og oppleve idrettsglede i dag og i fremtiden. 

De aller fleste driver med idrett fordi det er gøy. Glede er, og skal være, den viktigste drivkraft og motivasjon for hele organisasjonen. 

Idrettsglede gjelder også på høyeste prestasjonsnivå. Det er et naturlig mål for norsk idrett å legge til rette for flere store prestasjoner. For å lykkes med det, må vi også ha en toppidrettskultur som hviler på idrettsglede og som har gode fellesskap som konkurransefortrinn. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er en medlemsorganisasjon. Det er hele organisasjonen som er idrettens virkemidler i arbeidet med å realisere visjonen. Jo mer vi samlet klarer å nærme oss visjonen om idrettsglede for alle, jo flere blir med og jo flere forblir lenger i idretten.

1.1 Idretten vil

Idrettens langtidsplan, Idretten vil 2023-27, ble vedtatt på Idrettstinget i juni. Idretten vil definerer de viktigste innsatsområdene for hele idrettsbevegelsen i de nærmeste årene, og den definerer de viktigste målene innenfor hvert innsatsområde.

Idrettens langtidsplan – Idretten vil 2023 – 2027


En samlet idrettsbevegelse skal jobbe for de to overordnede
målene; livslang idrettsglede og flere store prestasjoner. Idrettstinget vedtok følgende fem tydelig prioriterte strategiske innsatsområder med tilhørende mål:

1.2 Attraktivt og variert tilbud

Idretten vil at: 

 1. Alle kan få delta på trening og i konkurranser i gode og trygge sosiale rammer i en idrett som inkluderer og er tilrettelagt, uavhengig av ambisjoner og ferdighetsnivå.
 2. Det skal utarbeides en langtidsplan for treneren i norsk idrett der trenerattesten er rettesnoren for en felles grunnforståelse, og der treneren blir sentral for å sikre kvalitet i innhold på treningene. 
 3. Idretten skal fremme ansvarlig ressursbruk og ivareta bærekraft i våre aktiviteter slik at alle kan delta, og slik at påvirkningen på natur og klima reduseres i tråd med nasjonale klima- og miljømål. 
 4. Antall ungdom og unge voksne mellom 13 og 25 år som deltar regelmessig i organisert idrett skal øke med 50 000. 
 5. Idretten vil at det skal avsettes midler i helsebudsjettet til å styrke tilbud når det gjelder folkehelsefremmende idretts- og mosjonsaktivitet.

1.3 Gode og veldrevne idrettslag

Idretten vil at:

 1. Overliggende organisasjonsledd skal ha sin berettigelse i å legge til rette for idrettslagene og skal arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag. 
 2. Alle idrettslagene skal være kompetente, sterke og veldrevne. Der det er et samarbeid mellom frivillig og betalt kompetanse, skal idrettslaget være styrt av frivillige.
 3. Idrettslagene har økonomi, gode rammevilkår og frivillighet slik at de kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet.

1.4 Like muligheter

Idretten vil at:

 1. Idrettslagenes medlemmer skal gjenspeile mangfoldet i lokalsamfunnet, og at idretten på alle nivåer skal praktisere nulltoleranse for enhver form for
  diskriminering og trakassering gjennom gode sosiale miljøer og et inviterende og inkluderende idretts- og konkurransetilbud.
 2. Alle skal kunne delta i idrett, uavhengig av familiens økonomi, gjennom at kostnadsnivået for deltakelse holdes på et ansvarlig nivå, og ved at det offentlige støtter opp om anlegg og andre rammevilkår for at også de som ikke har råd, kan delta i idrett.
 3. Idrettens administrative og valgte ledelse skal speile mangfoldet i samfunnet.

1.5 Idrettsanlegg for fremtiden

Idretten vil at:

 1. Det skal etableres anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.
 2. Norske myndigheter skal legge til rette for og bidra til større investeringer i anlegg enn det som følger av dagens spillemiddelordning.
 3. Alle medlemmer skal ha gratis tilgang til alle offentlige idrettsanlegg som har mottatt spillemidler. 
 4. Utbetaling av spillemidler skal skje når anleggsbyggingen er igangsatt, og at momskompensasjonen for bygging av idrettsanlegg skal rettighetsfestes. 
 5. Norsk idrett skal være en pådriver for miljømessig bærekraftige idrettsarenaer og redusere miljøpåvirkningen fra bygging og drift av idrettsanlegg i tråd med nasjonale klima- og miljømål. Idretten skal få forsterket statlig finansiell støtte utenfor spillemiddelordningen til dette.
 6. Utbygging av idrettsanlegg skal bli en formell del av kravene som stilles av myndigheter til utbyggere når nye boligområder skal utvikles.
 7. Nytt nasjonalt toppidrettssenter skal realiseres. 
 8. Det skal etableres paraidrettssentre i alle regioner og etablering av anlegg for personer med funksjonsnedsettelser, samt rehabilitering av disse, skal understøttes. Idretten skal arbeide for at nye anlegg og gamle anlegg som rehabiliteres hensyntar paraidrettens behov, utover dagens krav til universell utforming.

1.6 Bedre toppidrett

Idretten vil:

 1. Ha utøvere og lag i den absolutte verdensklasse – de beste skal bli bedre.
 2. Ha flere utøvere og lag i verdenstoppen – de beste skal bli flere.
 3. Hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå.
 4. Ha bedre finansiering av toppidretten utenom spillemidlene. 
 5. At norsk idrett skal, sammen med norske myndigheter, legge til rette for at ulike idretter skal kunne arrangere store, internasjonale mesterskap/konkurranser i egnede anlegg på norsk jord.

Alle idrettens organisasjonsledd – idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund, NIF sentralt og Olympiatoppen – jobber sammen for å nå de vedtatte målene. Alle har forskjellige veldefinerte roller å spille utfra hvilke oppgaver de er satt til å løse. Dette er definert i NIFs lov. Svikter ett av leddene blir resultatene dårligere for alle. Det er derfor viktig at alle settes i stand til å løse sine oppgaver på en best mulig måte.
 
Denne søknaden handler om hva NIF, Olympiatoppen, særforbund og idrettskretser mener er nødvendig å prioritere for å nå målene og visjonen Idrettsglede for alle!