_L6Y0636.jpg

Kompetansemål

Kompetansemålene knyttet til Trener 3 sier hvilken kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerkurs. Med kompetanse så menes det her 'hva man kan gjøre med det man kan'. Trenerkursene spiller en viktig rolle i prosessen med å utvikle seg til å bli en enda bedre trener.

 • Vite hvilke arbeidskrav som gjelder for egen idrett.
 • Planlegge, periodisere og vurdere trening for utøverne.
 • Være i stand til å gjennomføre relevante analyser, vurderinger, tester, og lage kapasitetsprofiler for utøverne.
 • Kunne reflektere og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger/bevegelsesløsninger for individuelle utøvere og for lagspillutøvere.
 • Kjenne egen idretts utviklingstrapp og beste praksis.
 • Til enhver tid å holde seg oppdatert på områder som er viktig for prestasjonsutvikling i egen idrett (etterutdanning).
 • Ha en helhetlig forståelse for funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk.
 • Ha forståelse for viktige hensyn i forhold til kjønnsperspektiv innen toppidrett og utviklet holdninger knyttet til dette.
 • Ha en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon. (Fellessamling.)
 • Vite hvor utøverne kan få relevant hjelp til behandling.
 • Være i stand til å anvende relevante mentale treningsteknikker. (Fellessamling.)

 • Utvikle 24-timersutøveren med balanse mellom trening/konkurranser og andre arenaer. (Fellessamling.)
 • Evne til å skape selvstendige utøvere. (Fellessamling.)
 • Videreutvikle kommunikasjonsferdigheter. (Fellessamling.)
 • Ha kjennskap til og kunne anvende idrettscoaching for å gjennomføre systematiske utøversamtaler individuelt og med lag. (Fellessamling.)
 • Være i stand til å praktisere situasjonstilpasset ledelse. (Fellessamling.)
 • Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle. (Fellessamling.)

 • Være i stand til å lede gode strategi- og målprosesser og kunne forstå og benytte aktuelle verktøy for dette. (Fellessamling.)
 • Utvikle et støtteapparat rundt utøverne og definere ansvarsfordeling.
 • Kunne organisere en treningsgruppe sett opp imot utøverens målsetting. (Fellessamling.)
 • Samarbeide med andre trenere, ressurspersoner og regionale kompetansesentre.
 • Kjenne til regler og rutiner for deltakelse internasjonalt.
 • Kjenne til internasjonale klassifiseringsregler innen idrett for funksjonshemmede.
 • Kjenne til idrettens sportslige struktur.
 • Legge til rette for og avstemme elitesatsingen i egen klubb.
 • Ha kjennskap til trenerens og utøvernes rettigheter og plikter.