Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

79,4 millioner i momskompensasjon til idretten i Vestland

Trenden fortsetter med rekordutbetaling til idretten etter at NIF har mottatt tildelingen av momskompensasjonen for varer og tjenester for regnskapsåret 2022. 648 idrettslag i Vestland får utbetalt 79,4 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2022. I fjor fikk 632 idrettslag i Vestland utbetalt 62,4 millioner kroner. Idrettslagene i fylket fikk dermed en samlet økning på 27,5% i denne ordningen fra 2022 til 2023. Dette illustrerer et stadig økende aktivitetsnivå i idrettslagene.

Klikk her for å se momskompensasjon idrettslag i Vestland
 
Totalt får frivilligheten utbetalt nesten 2,5 milliarder kroner i momskompensasjon i desember, basert på regnskapsåret 2022. Andelen for idretten utgjør hele 885,8 millioner kroner, en økning på 169,9 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til idrettslagene utgjør omtrent 139,7 millioner kroner mer enn de fikk i fjor, og for tredje året på rad har vare- og tjenestemomsen til norsk idrett blitt dekket fullt ut.   

– Regjeringen innfrir sine egne løfter om full momskompensasjon for idrett og frivillighet gjennom en betydelig tilleggsbevilgning på 430 millioner kroner i saldert budsjett inneværende år. Desto mer gledelig gir rekordutbetalingen en tydelig indikasjon på et høyere aktivitetsnivå i idretten. Dette var også forventet, siden 2022 stort sett var et år uten koronarestriksjoner, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai og legger til: 

– Den høye aktiviteten er også godt dokumentert gjennom nøkkeltallsrapporten som viser at både medlemsutviklingen og aktivitetstallene i norsk idrett fikk et oppløftende oppsving i 2022. Det er likevel en jobb å gjøre for å komme tilbake til samme nivå som før pandemien.  

I fjor fikk 29 idrettslag avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet 30. Totalt søkte 5570 idrettslag momskompensasjon, en betydelig økning fra 5446 idrettslag i fjor. 

– Antall idrettslag som i år mottar momskompensasjon er rekordhøy, og høyere enn i toppåret 2018 før pandemien rammet idretten.  Dette er også en god indikator på at aktivitetsnivået i norsk idrett har kommet tilbake på et stabilt høyt nivå. Det er svært oppløftende, sier Al-Samarai.  

Full momskompensasjon er et kjærkomment bidrag til idrettslagene i en krevende tid hvor alt i samfunnet har blitt dyrere.  

– Pris- og kostnadsøkningene i samfunnet påvirker oss alle, inkludert idrettslagenes klubbøkonomi og deres evne til å tilby et godt, variert og rimelig idrettstilbud til våre medlemmer. Derfor er jeg glad for at regjeringen anerkjenner utfordringen og har bidratt, både gjennom spillemidler og gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, til å gjøre idrettslagene bedre i stand til å inkludere alle barn og unge som ønsker å delta i idretten, avslutter idrettspresidenten.  

Andre organisasjonsledd 
For særforbundene er tildelingen i år på 102,3 millioner kroner, på toppen av de 38,2 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 25,3 millioner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 12,5 millioner kroner.  

Penger til jul? 
NIF vil utbetale så snart midlene fra momskompensasjonen er mottatt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, forhåpentligvis 22.12.2023. 

Momskompensasjon 2023 (regnskapsåret 2022) 

Norges Idrettsforbund 

25 326 852 

Aksjeselskaper 

11 795 837 

Idrettskretser 

12 479 824 

Særforbund 

102 313 127 

Bedriftsidrettslag 

6 318 732 

Bedriftsidrettskretser 

4 878 614 

Særkretser 

32 427 925 

Regioner 

860 499 

Idrettsråd 

4 578 759 

Klubber 

684 770 622 

Sum 

885 750 791 

Fylkesvis oversikt

Idrettslag